Reduta regulaminy

Przed wejściem na halę proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin porządkowy hali Reduta (pobierz word)

Regulamin dla grup zorganizowanych (pobierz word)

Regulamin siłowni (pobierz word)

Regulamin korzystania z salki gimnastycznej (pobierz word)

Regulamin sauny (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z e-kart (pobierz word)


Regulamin porządkowy hali Reduta

1.Hala Sportowa Reduta przy ul. Redutowej 37 w Warszawie jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2.Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku 7.00-22.00 sobota- niedziela 8.00-22.00

3.Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.

4.Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5.Z hali sportowej korzystać mogą:

  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje i osoby fizyczne,
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas imprez sportowych, z przewidzianym udziałem publiczności.

6. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.

7.Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych utrzymanie czystości

i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,

 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
 • dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.

8.Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

9.Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

  • palić papierosów, wnosić i spożywać napojów alkoholowych, innych środków odurzających lub substancji psychotropowych o podobnym działaniu,
  • wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się w wyposażeniu hali,
  • używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej,
  • biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia dla siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

10.Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:

  • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
  • przechodzenia przez barierki na widowni,
  • wprowadzania zwierząt(za wyjątkiem psów przewodników)

11.Zabrania się wnoszenia : niebezpiecznych przedmiotów, a w szczególności: broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.

12.Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.

13.W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny

za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

14.Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.

15.Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.

16.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100 % wartości wyposażenia.

17.Kierownictwo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

18. Za przedmioty wartościowe nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatniach lub na terenie obiektu OSIR WOLA nie ponosi odpowiedzialności.

19.W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

20.Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

21.Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

22.Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

23.W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownictwa hali sportowej.

Regulamin dla grup zorganizowanych

1.Hala Sportowa „Reduta” przy ulicy Redutowej 37 w Warszawie jest czynna:

 • poniedziałek - piątek w godz. 7:00-22:00
 • w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

2.Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o aktualny harmonogram zajęć.

3.Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

4.Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

 • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych.

5.Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

6.Na terenie Ośrodka OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA na sportowe z podeszwą niebrudzącą i pozostawienie zmienionego obuwia w szatni głównej.

7.Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z szatni osoby upoważnione (nauczyciele lub opiekunowie grup).

8.Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.

9.Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz niećwiczący przebywają przez cały czas trwania zajęć w wyznaczonym miejscu i w zasięgu wzroku nauczyciela lub opiekuna.

10.Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.

11.Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu.

12.Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

13.Użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P-Poż na terenie Ośrodka.

14.O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

15.Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu a pozostawione na terenie hali, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

16.Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.

17. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na hali w celu przeprowadzenia imprez sportowych.

18.Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownika hali od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

19Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z usług Hali Sportowej.

Regulamin siłowni

 1. Siłownia zlokalizowana jest w budynku Hali Sportowej Reduta przy ul. Redutowej 37 w Warszawie.Hala Sportowa Reduta jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.
 2. Przebywający w Ośrodku zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR.
 3. Siłownia jest czynna codziennie w godzinach 7:00 — 22:00. Korzystanie z siłowni możliwe jest w godzinach jej otwarcia.
 4. Wejście do siłowni możliwe jest w godzinach funkcjonowania kasy obiektu.
 5. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Hali i Regulaminu Siłowni.
 6. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także przyjmowania i wykonywania w szatni oraz na siłowni zastrzyków ze środków anabolicznych.
 7. Od osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z siłowni.
 8. Korzystanie z siłowni możliwe jest na podstawie: podpisanej umowy, ważnego karnetu lub biletu jednorazowego.
 9. Rodzaje karnetów oraz zasady ich używania określone są w cenniku obiektu. Karnetów nie można odstępować innej osobie.
 10. Osoby udzielające porad treningowych i prowadzące treningi personalne mogą prowadzić swoją działalność po wykupieniu biletu instruktorskiego. Podstawą wykupienia biletu instruktorskiego jest podpisanie Umowy z OSiR Wola. Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć w siłowni oraz polisy ubezpieczenia OC.
 11. Każdorazowe wejście do siłowni należy zgłosić w kasie obiektu w celu zakupienia biletu lub odnotowania wejścia.
 12. Kluczyki do szafek ubraniowych pobiera się i zdaje w szatni w holu głównym (opłata za zgubienie kluczyka wynosi – 20 zł).
 13. W siłowni mogą przebywać jedynie uprawnione osoby ćwiczące w stroju sportowym i zmienionym obuwiu sportowym. względów bezpieczeństwa odradzamy ćwiczenie w klapkach kąpielowych.
 14. Klienci zobowiązani są do odkładania używanego sprzętu na miejsce po zakończeniu ćwiczeń oraz zachowania czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).
 15. Zalecamy ćwiczenie z obciążeniami bezpiecznymi dla zdrowia, przy uwzględnieniu poziomu osobistego wytrenowania.
 16. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenie odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
 17. Osoby ćwiczące w siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 18. Osoby korzystające z siłowni uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 19. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do uwag instruktorów.
 20. Klienci proszeni są o poinformowanie instruktora o stanie zdrowia, a klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni.
 21. Instruktor ma prawo do sprawdzania uprawnienia klienta do przebywania na siłowni oraz usunięcia klientów nie przestrzegających regulaminu.
 22. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do schowków umieszczonych przy szatni głównej a pozostawione na terenie hali, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 23. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na siłowni.
 24. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem obiektu prosimy kierować do kierownika hali sportowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
 25. Skorzystanie z siłowni jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Regulamin korzystania z salki gimnastycznej

1.Salka gimnastyczna zlokalizowana jest w budynku Hali Sportowej Reduta przy ul. Redutowej 37 w Warszawie. Hala Sportowa Reduta jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2.Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR.

3.Salka gimnastyczna jest czynna codziennie w godzinach 7:00 — 22:00.

4.Przed skorzystaniem z salki gimnastycznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu Hali Sportowej Reduta oraz treścią niniejszego regulaminu.

5.Użytkownikiem salki gimnastycznej mogą być:

    • grupy szkolne lub studenci pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
    • klienci indywidualni lub grupy zorganizowane na podstawie odrębnych ustaleń.

6.Korzystanie z salki gimnastycznej może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Hali, zgodnie z harmonogramem rezerwacji lub po wykupieniu biletu jednorazowego.

7.Wszelkie zajęcia i treningi w salce gimnastycznej mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora, trenera lub osoby posiadającej inne, zaakceptowane przez kierownictwo hali uprawnienia.(nie dotyczy wynajmu sali na cele nie związane z aktywnością fizyczną)

8.Do korzystania z salki gimnastycznej uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika lub odrębnej umowy.

9.Wszystkich korzystających z sali obowiązuje strój i obuwie sportowe z białą podeszwą

(lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).

10.Klucze do szatni zbiorczej znajdują się w szatni w holu głównym. Klucze pobiera i zdaje osoba prowadząca zajęcia. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł.

11.Osoby ćwiczące w ramach zajęć prowadzonych w salce gimnastycznej powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.

12.Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.

13.Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

14.W salce gimnastycznej obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.

15.Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

16.Za przedmioty wartościowe nie zdeponowane w wyznaczonych do tego celu schowkach Ośrodek nie odpowiada.

17.Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

18.Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Ośrodek nie odpowiada.

Regulamin sauny

 1. Sauna jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 – 21:00 .
 2. Z sauny mogą korzystać osoby po wykupieniu biletu, karnetu lub na podstawie oddzielnych ustaleń.
 3. Korzystający z Sauny zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracownika hali Reduta odpowiedzialnego, za obsługę Sauny. Regulator czasu i temperatury obsługiwany jest wyłącznie przez pracowników hali.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, takich jak: choroby serca i naczyń krwionośnych, nadciśnienia, osoby po udarach, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, padaczkę (epilepsję).
 5. W Saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 6. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp. nie będą obsługiwane.
 7. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w klapki, mydło i ręcznik.
 8. Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.
 9. Sauna w hali jest sauną suchą. W pomieszczeniu sauny zabronione jest polewanie wodą (lub inną cieczą) ciała, kamieni w piecu lub innych elementów wyposażenia.
 10. Aby uniknąć poparzenia, przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe.
 11. Jeden cykl w Saunie trwa około 25 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 - 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą.
 12. Korzystanie z Sauny rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
 13. Na ławach można siedzieć lub leżeć.
 14. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 15. W każdym etapie korzystania z Sauny należy dbać o dobre przegrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
 16. Należy stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
 17. Korzystanie z Sauny kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą - niewskazane jest używanie mydła.
 18. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 19. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 20. Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 - 1 l ) wód mineralnych lub soków.
 21. Sauna jest pomieszczeniem koedukacyjnym, jednorazowo w saunie może przebywać do 4 osób, wejście w ramach wolnych miejsc.
 22. Rezerwacja całej sauny wymaga zakupienia biletu na wyłączność.
 23. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

Regulamin korzystania z e-kart

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione w Hali Sportowej Reduta - obiekcie

Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

 1. E-karty można wykorzystywać w siłowni Hali Sportowej Reduta przy ul. Redutowej 37 i w Hali Sportowej Koło przy ul. Obozowej 60.
 2. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 3. Korzystanie z karnetów możliwe jest w dniach i godzinach funkcjonowania hali sportowej, nie ma możliwości wejścia do siłowni po godzinach funkcjonowania kasy obiektu.
 4. Harmonogram funkcjonowania obiektu znajduje się na stronie internetowej www.osirwola.pl
 5. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.
 6. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.
 7. Rodzaje karnetów, ich ceny oraz zasady wykorzystania określone są w cenniku Hali Sportowej Reduta.
 8. Wszystkie karnety są dokumentami imiennymi, ważnymi z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.
 10. Czas korzystania z siłowni w ramach pojedynczego wejścia nie jest limitowany.
 11. Ośrodek nie zwraca środków pieniężnych za niewykorzystane wejścia
 12. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego ważności.
 13. Za wydanie duplikatu za zagubiony lub zniszczony karnet klient ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.
 15. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.