Nowa Fala regulaminy

Aktualizacja: 2021

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin korzystania z karnetów - e-kart (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy pływalni Nowa Fala Aktualizacja (pobierz pdf)

Regulamin placówki oświatowej (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane (pobierz pdf)

Regulamin Karty Instruktora pływania Aktualizacja (pobierz pdf)

Regulamin szatni (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy pływalni Nowa Fala

 1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola, z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5 (kod pocztowy 01-049).

 2. Pływalnia jest czynna w godzinach:

- poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00

- sobota i niedziela 8:00 - 22:00

Z przerwami na dezynfekcję obiektu w godzinach 13.30-14.00

 1. W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.:

  1. umiejące pływać;

  2. uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora);

  3. nauczyciele wraz z wychowankami.

 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

 3. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.

 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).

 5. Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć.

 6. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru / basenu
  lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej.

 7. Liczba osób przebywających w dużej niecce pływalni o wymiarach 25m x 12,5m nie może przekroczyć limitów osób określonych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za weryfikację ilości odpowiadają pracownicy pływalni. W przypadku imprez, wydarzeń sportowych organizator.

 8. Liczba osób przebywających w małej niecce wymiarach 12,5m x 6,25 nie może przekroczyć limitów osób określonych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za weryfikację ilości odpowiadają pracownicy pływalni. W przypadku imprez, wydarzeń sportowych organizator.

 9. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej
  niż 15 osób.

 10. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.

 11. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego:

  1. kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki;

  2. mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.

 12. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.

 13. Klienci pływalni zobowiązani są do:

  1. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni;

  2. przejścia przez nogo myje (brodzik).

  3. dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu

 14. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.

 15. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) obowiązany jest przybywać na zajęcia 10 minut przed
  ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.

 16. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością).

 17. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.

 18. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:

  1. pływać w biżuterii i zegarkach;

  2. palenia tytoniu, używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej;

  3. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika;

  4. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.

 19. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

 20. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.

 21. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.

 22. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni są do korzystania z szatni
  i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.

 23. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców
  oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach.

 24. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności.

 25. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.

 26. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.

 27. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.

 28. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

 29. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), z wyjątkiem osób wykonujących czynności zawodowe niezwiązane z bezpośrednią obsługą klientów, mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy albo odzieży lub jej części). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w strefie z prysznicami, w nieckach i na plaży pływalni, osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej
  1,5 m.

 30. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek
  lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

 31. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

 32. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

 33. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

 34. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

 35. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo
  z użytkowaniem obiektu.

 36. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
  i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

 37. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

 38. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.


Regulamin zajęć nauki pływania

1. Zajęcia odbywają się w Pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.

2. Nauka pływania prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu w dużej lub małej niecce pływalni.

3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 lat.

4. Opiekunowie osób nieletnich zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach.

5. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 15 osób a w przypadku grup dla umiejących pływać może

wynosić max 20 osób*.

6. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu lub biletu.

7. Przy zakupie karnetu opłata uwzględnia określoną liczbę zajęć, nie mniejszą jednak niż 8 jednostek

lekcyjnych pozostających do końca turnusu (jednostka lekcyjna = 30 minut).

8. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług,

stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu. (np. pozostanie na kolejną grupę

po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne).

Grupa zajęć nauki pływania nie może być jednak większa niż 8 osób na torach lub 15 osób na małym

basenie .

9. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni

bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.

10. Przy zajęciach łączonych – 2x30 minut, łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności

wniesienia dopłaty wynosi 90 minut.

11. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

12. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po

skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

13. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

14. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą,

zachowując przy tym szczególną ostrożność.

15. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i

ratowników WOPR.

16. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie

pływalni.

17. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

18. Za niezrealizowane zajęcia z przyczyn dotyczących OSiR Wola nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one

przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

19. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na

terenie Pływalni Nowa Fala, OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.


20. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a) przestrzegania obowiązujących zasad zachowania, bezpieczeństwa oraz stosowania się do ograniczeń

związanych z pandemią Covid 19;

b) przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Pływalni Nowa Fala.


Uwagi końcowe: Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i

zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty

z tytułu kosztów świadczenia usług)

Regulamin dla grup zorganizowanych

1. Nauczyciel wprowadza grupę do holu pływalni stosując się do zasad i ograniczeń związanych z pandemią Covid 19.

2. Nauczyciel zgłasza przybycie grupy w szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę uczestników zajęć.

3. Nauczyciel nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub asystuje

przy odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.

4. Grupy (osoby) bez nauczyciela nie będą wpuszczane do przebieralni.

5. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wprowadza grupę do przebieralni.

6. Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.

7. Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wyprowadza grupę z przebieralni i przeprowadza zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni.

8. Z chwilą rozpoczęcia zajęć opiekę merytoryczną nad grupą przejmują instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSiR.

9. W czasie zajęć nauczyciel zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego współdziałania z instruktorami pływania.

10. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada ratownik i instruktorzy pływania.

11. Powody wykluczenia z udziału w zajęciach: a. niestosowanie się do zasad i ograniczeń związanych z pandemią Covid 19, b. niestosowanie się do Regulaminu Obiektu lub Regulaminu Korzystania z Pływalni Przez Grupy zorganizowane z Jednostek Oświatowych, C. niewykonywanie poleceń prowadzącego zajęcia lub wykonywanie ich w sposób niebezpieczny dla zdrowia, d. brak wymaganego stroju sportowego, e. negatywny wpływ na atmosferę zajęć, brak szacunku dla osób współćwiczących lub obsługi obiektu.

12. Osoby wykluczone z zajęć udają się do nauczyciela i pozostają pod jego opieką do czasu zakończenia zajęć.

13. Po zakończeniu zajęć instruktor przeprowadza zbiórkę i przekazuje uczniów nauczycielowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.

14. Nauczyciel monitoruje zachowanie uczniów w przebieralniach i pod natryskami w taki sposób aby mógł reagować w przypadkach niewłaściwego zachowania podopiecznych.

15. Nauczyciel odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.

16. Nauczyciel wyprowadza grupę z pływalni.

17. Nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego informowanie kierownictwa pływalni o sytuacjach konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.).

18. Za zachowanie grupy na obiekcie odpowiada nauczyciel.


Regulamin zajęć aqua fitness

1. Zajęcia odbywają się w Pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.

2. Gimnastyka ciążowa prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu w małej niecce pływalni.

3. Gimnastyka ciążowa prowadzona jest w grupach do 15 osób (patrz punkt 7 regulaminu)..

4. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu, biletu lub w ramach podpisanej umowy.

5. Wejście na bilet możliwe jest gdy w grupie są wolne miejsca.

6. Karnet upoważnia do uczestniczenia w określonej ilości następujących po sobie zajęć. Minimalna liczba zajęć

wymagana do zakupu karnetu wynosi 4 (dotyczy zajęć pozostających do końca turnusu).

7. W przypadku nieobecności uczestnika zajęć organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak

możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu.. Grupa ćwiczących nie może być jednak większa niż 15

osób. „Odrobienie” zajęć możliwe jest także w formie pływania rekreacyjnego.

8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności

wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.

9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z

natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną

ostrożność.

13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

16. Za niezrealizowane zajęcia z przyczyn dotyczących OSiR Wola nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one

przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na terenie Pływalni

Nowa Fala, OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a) przestrzegania obowiązujących zasad zachowania, bezpieczeństwa oraz stosowania się do ograniczeń związanych z

pandemią Covid 19;

b) przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Pływalni Nowa Fala.

 

Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie

i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia

usług)

Regulamin karty Instruktora Pływania

 1. Warunkiem prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania w pływalni Nowa Fala

jest podpisanie umowy z OSiR Wola.

 1. Przedmiotem umowy jest umożliwienie Korzystającemu zakupu biletu lub karnetu instruktorskiego na terenie pływalni Nowa Fala mieszczącej się w Warszawie przy ul. Garbińskiego 1.

 2. Umowa może być podpisana z: osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

 3. Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o kontakt

e-mailem na adres nowafala@osirwola.pl

 1. Osoby spełniające wymagania kompetencyjne otrzymają e-mail zwrotny z zapotrzebowaniem

do podpisania umowy.

 1. Wypełnione zapotrzebowanie należy odesłać e-mailem z nw. załącznikami:

  1. zeskanowany obraz uprawnień instruktora pływania (PDF);

  2. zeskanowany obraz polisy OC na kwotę min 10 tys. zł (PDF);

  3. zeskanowany obraz dokumentu zapłaty za wydanie Karty Instruktora Pływania (PDF).

 2. Zakup biletu lub karnetu instruktorskiego oznacza zasilenie konta Karty instruktora Pływania kwotami ujętymi w cenniku obiektu.

 3. Koszt wykupienia Karty Instruktora Pływania określony jest w cenniku pływalni.

 4. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wykupienia Karty Instruktora Pływania dla każdego instruktora prowadzącego zajęcia w ramach podpisanej umowy.

 5. Karta Instruktora pływania stanowi dokument imienny i nie może być odstępowana innej osobie.

 6. Cena zakupu Karty Instruktora Pływania jest stała i nie zależy od ilości miesięcy pozostających

do zakończenia roku kalendarzowego.

 1. Karta upoważnia Korzystającego do prowadzenia zajęć nauki pływania dla maksymalnie trzech osób - obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć z wody.

 2. Należność za zakup biletu i karnetu instruktorskiego będzie każdorazowo uiszczana

w kasie pływalni po okazaniu karty i dokumentu tożsamości oraz sprawdzeniu danych osoby uprawnionej do zakupu.

 1. Osoby uczestniczące w nauce pływania, prowadzonej przez Korzystającego zobowiązane są do poniesienia opłaty za wejście w związku z korzystaniem z pływalni we własnym zakresie.

 2. W czasie prowadzenia zajęć Korzystający zobowiązany jest do posiadania przy sobie

i widocznego eksponowania Karty Instruktora Pływania oraz okazywania jej na każde żądanie ratownika pełniącego dyżur. Instruktor zobowiązany jest także do prowadzenia zajęć w koszulce koloru białego.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia musi zachować odstęp co najmniej 1,5 m od pozostałych klientów pływalni oraz przestrzegać ograniczeń związanych z pandemią Covid 19.

 2. Instruktor jest zobowiązany do respektowania poleceń wydawanych przez ratownika pełniącego dyżur .

 3. Prowadzenie zajęć nauki pływania możliwe jest w ramach wolnych miejsc na pływalni.

 4. Prowadzący zajęcia nauki pływania nie ma prawa do rezerwacji, blokowania lub wyłączania z ogólnej dostępności części toru pływackiego lub części małego basenu, zabronione jest także utrudnianie pływania innym klientom ośrodka. Osoba prowadząca lekcje ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.


Regulamin Szatni pływalni Nowa Fala

1. Szatnia jest bezpłatna.

2. Szatnia obsługuje wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni (osoby towarzyszące mogą używać

wieszaków usytuowanych w holu obiektu).

3. W szatni mogą przebywać jedynie upoważnieni pracownicy obsługi obiektu.

4. Szatnia przyjmuje do przechowania tylko okrycia wierzchnie, obuwie i parasole (wszystkie zdeponowane

parasole przechowywane są razem w udostępnionym klientom pojemniku).

5. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe. Zmienione obuwie należy obowiązkowo

pozostawić w szatni.

6. Obuwie należy włożyć do własnej siatki/reklamówki.

7. Torby, plecaki, dodatkowe reklamówki, rolki, kaski, inne części garderoby, itp., nie będą przyjmowane na

przechowanie.

8. Osoba pozostawiająca okrycia wierzchnie i obuwie w szatni otrzymuje pasek transponderowy z kluczykiem

do szafki ubraniowej.

9. Przejście do strefy płatnej obiektu możliwe jest po rejestracji transpondera w kasie obiektu (kasjer pobiera

opłatę za bilet, ewidencjuje każdorazowe użycie karnetu lub umożliwia wejście w ramach rezerwacji toru lub

małego basenu).

10. Wydanie pozostawionego okrycia i obuwia odbywa się na podstawie w/w paska.

11. Za zgubienie lub zniszczenie paska lub kluczyka, klient obciążany jest opłatą ryczałtową w wysokości 20 zł.

12. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił pasek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego

opisu pozostawionych rzeczy. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokwitowania odbioru okrycia i

obuwia.

13. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym

przypadku ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i

przechowywaniem.

14. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.

15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią.

16. Dokumenty, pieniądze i inne cenne przedmioty należy zdeponować w schowkach na rzeczy wartościowe.

17. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione

w okryciach.

18. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym

przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni Nowa Fala.

Regulamin korzystania z karnetów (e-kart)

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione na pływalniach Ośrodka Sportu i

Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. E-karty można wykorzystywać na pływalniach:

a) Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 w Warszawie

b) Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 w Warszawie

c) Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie

3. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 25 m może przebywać max 50 osób, po

przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego

karnetu. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 6,25 m może przebywać max 15

osób*, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach

posiadanego karnetu.

4. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

5. Karnety nie obowiązują w czasie trwania rezerwacji (dotyczy całego lub części obiektu).

6. Wykaz rezerwacji pływalni znajduje się na stronie www.osirwola.pl

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz

zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalniach.

8. Istnieje możliwość zakupu czterech różnych rodzajów karnetów:

a) e-karta STANDARD Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta**


b) e-karta STANDARD PLUS Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta **


c) e-karta STANDARD MAX Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta **


d) e-karta NO LIMIT Karnet imienny (bez limitu wejść) – ważny 30 dni


z dokumentem tożsamości.


9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

10. Ceny karnetów określa cennik pływalni.

11. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa pobytu na

basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu wybranego czasu pobytu pobierana

jest dopłata za każdą minutę przekroczenia. Wysokości dopłat określone są w cenniku obiektu

12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż zadeklarowane 60 minut nie otrzymują zwrotu pieniędzy

za niewykorzystany czas pobytu.

13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata winna być uregulowana w

kasie.

14. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie,

zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

15. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego

ważności.

16. Opłata za wydanie zagubionego lub zniszczonego karnetu wynosi 10 zł.

17. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni

przestoju.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy

regulaminu obiektu.

* Nie dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci z opiekunem.

** Karnet jest ważny maksymalnie 90 dni. Jeżeli wyczerpanie stanu konta na karcie nastąpiło przed

upływem 90 dni karnet traci ważność.