Nowa Fala regulaminy

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin korzystania z karnetów - e-kart (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy pływalni Nowa Fala (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane z jednostek oświatowych (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane (pobierz pdf)

Regulamin zajęć nauki pływania (pobierz pdf)

Regulamin zajęć aqua fitness (pobierz pdf)

Regulamin Karty Instruktora pływania AKTUALIZACJA (pobierz pdf)

Regulamin szatni (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy pływalni Nowa Fala

1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola, z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5

(kod pocztowy 01-049).

2. Pływalnia jest czynna w godzinach:

- poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00

- sobota i niedziela 8:00 - 22:00

Z przerwami na dezynfekcję obiektu w godzinach 13.00-14.00

3. W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.:

a. umiejące pływać;

b. uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora);

c. nauczyciele wraz z wychowankami.

4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

5. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).

7. Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć.

8. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru / basenu lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej.

9. W dużej niecce pływalni o wymiarach 25m x 12,5m może przebywać jednorazowo nie więcej niż 50 osób.

10. W małej niecce wymiarach 12,5m x 6,25 może przebywać jednorazowo maksymalnie 30 osób

11. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej niż 15 osób.

12. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.

13. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego:

a. kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki;

b. mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.

14. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.

15. Klienci pływalni zobowiązani są do:

a. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni;

b. przejścia przez nogo myje (brodzik).

c. dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu

16. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.

17. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) obowiązany jest przybywać na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.

18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością).

19. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.

20. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:

a. pływać w biżuterii i zegarkach;

b. palenia tytoniu, używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej;

c. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika;

d. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.

21. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

22. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.

23. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.

24. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.

25. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach.

26. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności.

27. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.

28. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.

29. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.

30. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

31. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), z wyjątkiem osób wykonujących czynności zawodowe niezwiązane z bezpośrednią obsługą klientów, mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy albo odzieży lub jej części). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w strefie z prysznicami, w nieckach i na plaży pływalni, osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.

32. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

33. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

34. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

35. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

36. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

37. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu.

38. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

39. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

40. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.

Regulamin zajęć nauki pływania

1. Zajęcia odbywają się w Pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.

2. Nauka pływania prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu w dużej lub małej niecce pływalni.

3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 lat.

4. Opiekunowie osób nieletnich zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach.

5. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 15 osób a w przypadku grup dla umiejących pływać może wynosić max 20 osób*.

6. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu lub biletu.

7. Przy zakupie karnetu opłata uwzględnia określoną liczbę zajęć, nie mniejszą jednak niż 8 jednostek lekcyjnych pozostających do końca turnusu (jednostka lekcyjna = 30 minut).

8. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia" zajęć w okresie ważności karnetu. (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne). Grupa zajęć nauki pływania nie może być jednak większa niż 8 osób na torach lub 15 osób na małym basenie

9. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.

10. Przy zajęciach łączonych – 2x30 minut, łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 90 minut.

11. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

12. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

13. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

14. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

15. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

16. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

17. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

18. Za niezrealizowane zajęcia z przyczyn dotyczących OSiR Wola nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

19. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na terenie Pływalni Nowa Fala, OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

20. Uczestników zajęć zobowiązuje się do: a) przestrzegania obowiązujących zasad zachowania, bezpieczeństwa oraz stosowania się do ograniczeń związanych z pandemią Covid

Regulamin dla grup zorganizowanych

1. Pod pojęciem grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży rozumie się grupę uczestników o maksymalnej jednorazowej ilości 45 osób zgłoszoną przez kierownika-opiekuna grupy w szatni ośrodka jako wejście grupowe.

2. Wejście grupowe musi być wcześniej uzgodnione z kierownictwem ośrodka.

3. Grupa musi być pod opieką pełnoletniego kierownika-wychowawcy.

4. Przyjmuje się, że na każde 15 osób przebywających na terenie pływalni musi przypadać, co najmniej jeden pełnoletni opiekun, a w przypadku grup osób niepełnosprawnych jeden pełnoletni opiekun na każde 10 osób. Opiekun ma być obecny z grupą na terenie pływalni i jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na jej terenie (opiekun nie wchodzi do wody z grupą).

5. Kierownik-opiekun grupy przed wejściem na pływalnię zobowiązany jest do zapoznania uczestników grupy z panującymi na niej regulaminami oraz zasadami zachowania obejmującymi ograniczenia związane z pandemią Covid 19.

6. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na pływalnię w szatni ośrodka własnoręcznym podpisem potwierdza na otrzymanym formularzu, że zapoznał grupę z regulaminami obowiązującymi na pływalni.

7. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej pobiera i zdaje osobiście paski basenowe umożliwiające wejście i korzystanie z szafek basenowych.

8. Kierownik-opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej mu grupy, przestrzegania przez nią regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.

9. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest po wejściu na płytę pływalni skontaktować się z ratownikiem dyżurnym celem ustalenia zasad korzystania z pływalni przez jego grupę.

10. Grupa zorganizowana wraz z kierownikiem-opiekunem wchodzi na pływalnię jednocześnie i razem ją opuszcza.

11. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej ma bezwzględny obowiązek policzenia grupy przed wejściem na pływalnię i zaraz po jej opuszczeniu (wyjście z wody). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu ilościowego uczestników grupy w trakcie pobytu na pływalni i po wyjściu z wody należy natychmiast alarmować służby ratownicze.


Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

1. Nauczyciel wprowadza grupę do holu pływalni stosując się do zasad i ograniczeń związanych z pandemią Covid 19.

2. Nauczyciel zgłasza przybycie grupy w szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę uczestników zajęć.

3. Nauczyciel nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub asystuje

przy odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.

4. Grupy (osoby) bez nauczyciela nie będą wpuszczane do przebieralni.

5. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wprowadza grupę do przebieralni.

6. Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.

7. Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wyprowadza grupę z przebieralni i przeprowadza zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni.

8. Z chwilą rozpoczęcia zajęć opiekę merytoryczną nad grupą przejmują instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSiR.

9. W czasie zajęć nauczyciel zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego współdziałania z instruktorami pływania.

10. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada ratownik i instruktorzy pływania.

11. Powody wykluczenia z udziału w zajęciach: a. niestosowanie się do zasad i ograniczeń związanych z pandemią Covid 19, b. niestosowanie się do Regulaminu Obiektu lub Regulaminu Korzystania z Pływalni Przez Grupy zorganizowane z Jednostek Oświatowych, C. niewykonywanie poleceń prowadzącego zajęcia lub wykonywanie ich w sposób niebezpieczny dla zdrowia, d. brak wymaganego stroju sportowego, e. negatywny wpływ na atmosferę zajęć, brak szacunku dla osób współćwiczących lub obsługi obiektu.

12. Osoby wykluczone z zajęć udają się do nauczyciela i pozostają pod jego opieką do czasu zakończenia zajęć.

13. Po zakończeniu zajęć instruktor przeprowadza zbiórkę i przekazuje uczniów nauczycielowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.

14. Nauczyciel monitoruje zachowanie uczniów w przebieralniach i pod natryskami w taki sposób aby mógł reagować w przypadkach niewłaściwego zachowania podopiecznych.

15. Nauczyciel odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.

16. Nauczyciel wyprowadza grupę z pływalni.

17. Nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego informowanie kierownictwa pływalni o sytuacjach konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.).

18. Za zachowanie grupy na obiekcie odpowiada nauczyciel.


Regulamin zajęć aqua fitness

  1. Zajęcia odbywają się w pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.
  2. Aqua fitness prowadzony jest wg ustalonego harmonogramu w małej niecce pływalni.
  3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 lat.
  4. Aqua fitness prowadzony jest w grupach do 15 osób.
  5. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu lub biletu – w ramach wolnych miejsc.
  6. Karnet upoważnia do uczestniczenia w określonej ilości następujących po sobie zajęć. Minimalna liczba zajęć wymagana do zakupu karnetu wynosi 4 (dotyczy zajęć pozostających do końca turnusu).
  7. W przypadku nieobecności uczestnika organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu. (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne). Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia. Grupa ćwiczących nie może być jednak większa niż 15 osób.
  8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.
  9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

16. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na terenie ośrodka OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a. przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;

b. przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Pływalni Nowa Fala.

Uwagi końcowe: Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług).


Regulamin zajęć aqua fitness - gimnastyka ciążowa

1. Zajęcia odbywają się w Pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.

2. Gimnastyka ciążowa prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu w małej niecce pływalni.

3. Gimnastyka ciążowa prowadzona jest w grupach do 15 osób (patrz punkt 7 regulaminu)..

4. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu, biletu lub w ramach podpisanej umowy.

5. Wejście na bilet możliwe jest gdy w grupie są wolne miejsca.

6. Karnet upoważnia do uczestniczenia w określonej ilości następujących po sobie zajęć. Minimalna liczba zajęć wymagana do zakupu karnetu wynosi 4 (dotyczy zajęć pozostających do końca turnusu).

7. W przypadku nieobecności uczestnika zajęć organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość odrobienia" zajęć w okresie ważności karnetu.. Grupa ćwiczących nie może być jednak większa niż 15 osób. „Odrobienie" zajęć możliwe jest także w formie pływania rekreacyjnego.

8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.

9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

16. Za niezrealizowane zajęcia z przyczyn dotyczących OSiR Wola nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na terenie Pływalni Nowa Fala, OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do: a) przestrzegania obowiązujących zasad zachowania, bezpieczeństwa oraz stosowania się do ograniczeń związanych z pandemią Covid 19; b) przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Pływalni Nowa Fala.

Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług)


Regulamin karty Instruktora Pływania

1.Warunkiem prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania w pływalni Nowa Fala jest podpisanie umowy z OSiR Wola.

2.Przedmiotem umowy jest umożliwienie Korzystającemu zakupu biletu lub karnetu instruktorskiego na

terenie pływalni Nowa Fala mieszczącej się w Warszawie przy ul. Garbińskiego 1.

3. Umowa może być podpisana z: osobą prawną, osoba fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

4. Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o kontakt e-mailem na adres nowafala@osirwola.pl

5.Osoby spełniające wymagania kompetencyjne otrzymają e-mail zwrotny z zapotrzebowaniem do podpisania umowy.

6. Wypełnione zapotrzebowanie należy odesłać e-mailem z nw. załącznikami: a. zeskanowany obraz uprawnień instruktora pływania (PDF); b. zeskanowany obraz polisy OC na kwotę min 10 tys. zł (PDF); c. zeskanowany obraz dokumentu zapłaty za wydanie Karty Instruktora Pływania (PDF).

7. Zakup biletu lub karnetu instruktorskiego oznacza zasilenie konta Karty instruktora Pływania kwotami ujętymi w cenniku obiektu.

8. Koszt wykupienia Karty Instruktora Pływania określony jest w cenniku pływalni.

9. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wykupienia Karty Instruktora Pływania dla każdego instruktora prowadzącego zajęcia w ramach podpisanej umowy.

10. Karta Instruktora pływania stanowi dokument imienny i nie może być odstępowana innej osobie.

11. Cena zakupu Karty Instruktora Pływania jest stała i nie zależy od ilości miesięcy pozostających

do zakończenia roku kalendarzowego.

12. Karta upoważnia Korzystającego do prowadzenia zajęć nauki pływania dla maksymalnie trzech osób - obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć z wody.

13. Należność za zakup biletu i karnetu instruktorskiego będzie każdorazowo uiszczana w kasie pływalni po okazaniu karty i dokumentu tożsamości oraz sprawdzeniu danych osoby uprawnionej do zakupu.

14. Osoby uczestniczące w nauce pływania, prowadzonej przez Korzystającego zobowiązane są do poniesienia opłaty za wejście w związku z korzystaniem z pływalni we własnym zakresie.

15. W czasie prowadzenia zajęć Korzystający zobowiązany jest do posiadania przy sobie i widocznego eksponowania Karty Instruktora Pływania oraz okazywania jej na każde żądanie ratownika pełniącego dyżur. Instruktor zobowiązany jest także do prowadzenia zajęć w koszulce koloru białego.

16. Instruktor prowadzący zajęcia musi mieć zasłonięte usta maską lub przyłbicą oraz musi zachować odstęp co najmniej 2 m od pozostałych klientów pływalni.

17. Instruktor jest zobowiązany do respektowania poleceń wydawanych przez ratownika pełniącego dyżur.

18. Prowadzenie zajęć nauki pływania możliwe jest w ramach wolnych miejsc na pływalni.

19. Prowadzący zajęcia nauki pływania nie ma prawa do rezerwacji, blokowania lub wyłączania z ogólnej dostępności części toru pływackiego lub części małego basenu, zabronione jest także utrudnianie pływania innym klientom ośrodka. Osoba prowadząca lekcje ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.


Regulamin Szatni pływalni Nowa Fala

1. Szatnia jest bezpłatna.

2. Szatnia obsługuje wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni (osoby towarzyszące mogą używać wieszaków usytuowanych w holu obiektu).

3. W szatni mogą przebywać jedynie upoważnieni pracownicy obsługi obiektu.

4. Szatnia przyjmuje do przechowania tylko okrycia wierzchnie, obuwie i parasole (wszystkie zdeponowane parasole przechowywane są razem w udostępnionym klientom pojemniku).

5. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe. Zmienione obuwie należy obowiązkowo pozostawić w szatni.

6. Obuwie należy włożyć do własnej siatki/reklamówki.

7. Torby, plecaki, dodatkowe reklamówki, rolki, kaski, inne części garderoby, itp., nie będą przyjmowane na przechowanie.

8. Osoba pozostawiająca okrycia wierzchnie i obuwie w szatni otrzymuje pasek transponderowy z kluczykiem do szafki ubraniowej.

9. Przejście do strefy płatnej obiektu możliwe jest po rejestracji transpondera w kasie obiektu (kasjer pobiera opłatę za bilet, ewidencjuje każdorazowe użycie karnetu lub umożliwia wejście w ramach rezerwacji toru lub małego basenu).

10. Wydanie pozostawionego okrycia i obuwia odbywa się na podstawie w/w paska.

11. Za zgubienie lub zniszczenie paska lub kluczyka, klient obciążany jest opłatą ryczałtową w wysokości 20 zł.

12. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił pasek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego opisu pozostawionych rzeczy. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokwitowania odbioru okrycia i obuwia.

13. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym przypadku ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i przechowywaniem.

14. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.

15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią.

16. Dokumenty, pieniądze i inne cenne przedmioty należy zdeponować w schowkach na rzeczy wartościowe.

17. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w okryciach.

18. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni Nowa Fala.


Regulamin korzystania z karnetów (e-kart)

1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola, z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5 (kod pocztowy 01-049

2. Pływalnia jest czynna w godzinach: - poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00 - sobota i niedziela 8:00 - 22:00 Z przerwami na dezynfekcję obiektu w godzinach 13.30-14.30

3.W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.: umiejące pływać; uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora); nauczyciele wraz z wychowankami.

4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

5. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).

7.Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego

8. harmonogramu zajęć.

9. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru/basenu lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej.

10. W niecce pływalni o wymiarach 25 m. X 12,5 m. Może przebywać jednorazowo nie więcej niż 50 osób. 11. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej niż 15 osób.

12. Z jacuzzi jednorazowo może korzystać 1 osoba.

13. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.

14. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego: kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki; mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.

15. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.

16. Klienci pływalni zobowiązani są do: a. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni; b. przejścia przez nogo myje (brodzik). dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu

17. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.

18. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) obowiązany jest przybywać na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię. 19. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wej kolejnością).

20. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.

21.Osobom korzystającym z pływalni zabrania się: a. pływać w biżuterii i zegarkach; b. palenia tytoniu, używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej; C. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika; d. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.

22. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

23. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.

24. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.

25. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.

26. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach.

27. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności. 28. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.

29. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.

30. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.

31. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

32. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, niecek i plaży pływalni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.

33. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powej.

34. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

35. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

36. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim - personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

37. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

38. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu.

39. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

40. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z

41. terenu pływalni.

42.Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.