Foka regulaminy

Aktualizacja: 2021

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin korzystania z karnetów (e-kart) (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy pływalni Foka Aktualizacja (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane (pobierz pdf)

Regulamin sauny suchej (pobierz pdf)

Regulamin jacuzzi (pobierz pdf)

Regulamin parkingu (pobierz pdf)

 1. zarządzenie

Regulamin zajęć nauki pływania (pobierz pdf)

Regulamin zajęć aqua aerobik (pobierz pdf)

Regulamin szatni (pobierz pdf)

Regulamin karty instruktora pływania AKTUALIZACJA (pobierz pdf)

Regulamin zajęć indywidualnych nauki pływania (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy dla osób i zespołów korzystających z pływalni Foka

 1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola, z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5 (kod pocztowy 01-049

 2. Pływalnia jest czynna w godzinach:

- poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00

- sobota i niedziela 8:00 - 22:00

Z przerwami na dezynfekcję obiektu w godzinach 13.30-14.00

 1. W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.:

  1. umiejące pływać;

  2. uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora);

  3. nauczyciele wraz z wychowankami.

 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osoby

pełnoletniej.

 1. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.

 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).

 3. Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć.

 4. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru/basenu lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej.

 5. Liczba osób przebywających w dużej niecce pływalni o wymiarach 25m x 12,5m nie może przekroczyć limitów osób określonych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za weryfikację ilości odpowiadają pracownicy pływalni. W przypadku imprez, wydarzeń sportowych organizator.

 6. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej niż 15 osób.

 7. Z jacuzzi jednorazowo może korzystać 1 osoba.

 8. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.

 9. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego:

  1. kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki;

  2. mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.

 10. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.

 11. Klienci pływalni zobowiązani są do:

  1. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni;

  2. przejścia przez nogo myje (brodzik).

  3. dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu

 12. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

 13. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) zobowiązany jest przybyć na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.

 14. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością).

 15. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.

 16. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:

  1. pływać w biżuterii i zegarkach;

  2. palenia tytoniu, używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej;

  3. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika;

  4. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.

 17. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

 18. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.

 19. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.

 20. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.

 21. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach.

 22. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności.

 23. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.

 24. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.

 25. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.

 26. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

 27. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), mają obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, w strefie z prysznicami, w nieckach i na plaży pływalni.

 28. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

 29. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

 30. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

 31. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

 32. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie nie stosującej się do zasad.

 33. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu.

 34. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

 35. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

 36. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.


Regulamin korzystania z karnetów

Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione na pływalniach Ośrodka Sportu i

Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. E-karty można wykorzystywać na pływalniach:

a) Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 w Warszawie

b) Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 w Warszawie

c) Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie

3. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 25 m może przebywać max 50 osób, po

przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego

karnetu. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 6,25 m może przebywać max 15

osób*, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach

posiadanego karnetu.

4. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

5. Karnety nie obowiązują w czasie trwania rezerwacji (dotyczy całego lub części obiektu).

6. Wykaz rezerwacji pływalni znajduje się na stronie www.osirwola.pl

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz

zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalniach.

8. Istnieje możliwość zakupu czterech różnych rodzajów karnetów:

a) e-karta STANDARD Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta**


b) e-karta STANDARD PLUS Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta **


c) e-karta STANDARD MAX Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta **


d) e-karta NO LIMIT Karnet imienny (bez limitu wejść) – ważny 30 dni


z dokumentem tożsamości.


9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

10. Ceny karnetów określa cennik pływalni.

11. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa pobytu na

basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu wybranego czasu pobytu pobierana

jest dopłata za każdą minutę przekroczenia. Wysokości dopłat określone są w cenniku obiektu

12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż zadeklarowane 60 minut nie otrzymują zwrotu pieniędzy

za niewykorzystany czas pobytu.

13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata winna być uregulowana w

kasie.

14. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie,

zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

15. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego

ważności.

16. Opłata za wydanie zagubionego lub zniszczonego karnetu wynosi 10 zł.

17. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni

przestoju.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy

regulaminu obiektu.

* Nie dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci z opiekunem.

** Karnet jest ważny maksymalnie 90 dni. Jeżeli wyczerpanie stanu konta na karcie nastąpiło przed

upływem 90 dni karnet traci ważność.

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

Opiekun wprowadza grupę do holu pływalni.

2. Opiekun zgłasza przybycie grupy do szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę uczestników

zajęć.

3. Opiekun nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub asystuje przy

odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.

4. Grupy (osoby) bez opiekuna nie będą wpuszczane do przebieralni.

5. Kierownik-opiekun grupy przed wejściem na pływalnię zobowiązany jest do zapoznania uczestników

grupy z panującymi na niej regulaminami oraz zasadami zachowania obejmującymi ograniczenia

związane z pandemią Covid 19.

6. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć opiekun wprowadza grupę do przebieralni.

7. Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.

8. Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć opiekun wyprowadza grupę z przebieralni, przeprowadza

zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni i w przypadku nauki pływania przekazuje grupę

instruktorowi.

9. Z chwilą rozpoczęcia zajęć w przypadku nauki pływania opiekę merytoryczną nad grupą obejmują

instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSIR.

10. W czasie zajęć opiekun zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego

współdziałania z instruktorami pływania.

11. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada opiekun grupy, ratownik oraz instruktor pływania.

12. Po zakończeniu zajęć w przypadku nauki pływania instruktor przeprowadza zbiórkę i przekazuje

uczniów opiekunowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.

13. Kierownik-opiekun grupy zorganizowanej ma bezwzględny obowiązek policzenia grupy przed

wejściem na pływalnię i zaraz po jej opuszczeniu (wyjście z wody). W razie jakichkolwiek wątpliwości,

co do stanu ilościowego uczestników grupy w trakcie pobytu na pływalni i po wyjściu z wody należy

natychmiast alarmować służby ratownicze.

14. Opiekun odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.

15. Opiekun wyprowadza grupę z pływalni.

16. Opiekun ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa pływalni o sytuacjach

konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.).

17. Za zachowanie grupy w obiekcie odpowiada opiekun.

Regulamin jacuzzi podczas pandemii COVID 19

1.Jacuzzi jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca z Jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.

3. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny

korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

6. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.

7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.

8. W jacuzzi (o wymiarach: głębokość 770 mm i średnicy: 2525 mm) może jednocześnie przebywać

maksymalnie 1 osoba.

9. Korzystając z jacuzzi należy zachować dystans społeczny 1,5 m.

10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób

korzystających z jacuzzi i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,

- użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,

- wpychania osób do wnętrza jacuzzi,

- wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,

- przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej,

- zanurzania głowy,

- wylewania wody z jacuzzi,

- siadania na obrzeżu niecki,

11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie

osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane stosować się bezwzględnie do ich poleceń.

12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi

użytkownik.

13. Wszelkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z jacuzzi

a także z terenu pływalni.

Regulamin sauny podczas pandemii COVID 19

1. Sauna jest czynna w godzinach otwarcia pływalni.

2. Skorzystanie z sauny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sauny suchej oraz wszystkich regulaminów

obowiązujących w obiekcie.

3. Z sauny mogą korzystać osoby po wykupieniu biletu lub na podstawie odrębnych ustaleń.

4. Wejście do sauny odbywa się w ramach wolnych miejsc.

5. Korzystający z sauny zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracownika obiektu odpowiedzialnego za

obsługę sauny. Regulator czasu i temperatury obsługiwany jest tylko i wyłącznie przez instruktora.

6. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, takich jak: choroby serca i naczyń

krwionośnych, nadciśnienia, osoby po udarach, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na

tarczycę, padaczkę (epilepsję).

7. W saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków

odurzających.

8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp. Nie będą obsługiwane!

9. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

10. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku

fizycznego.

11. Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do

sucha.

12. Sauna pływalni Foka jest sauną suchą.

13. W pomieszczeniu sauny zabronione jest polewanie wodą (lub inną cieczą) ciała, pieca, rynienki (leja) oraz innych

elementów wyposażenia

14. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzeń

ciała.

15. Jeden cykl w saunie trwa około 25 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 - 12

minut stopniowego ochładzania ciała wodą.

16. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.

Na ławach można siedzieć lub leżeć.

17. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w

ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

18. Na każdym etapie korzystania z sauny należy dbać o dobre przegrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.

19. Należy stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.

20. Korzystanie z sauny kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą.

21. Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 – 1,0l) wód

mineralnych lub soków.

22. Sauna Pływalni Foka jest sauną koedukacyjną. Mając na uwadze komfort pań i panów relaksujących się w saunie

prosimy o zakrywanie intymnych części ciała ręcznikami​.

23. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję zabiegu w saunie, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze

obiektu.

24. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk .

25. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach

mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

26. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), mają obowiązek

zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązek ten

nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, w strefie z prysznicami, w nieckach i na plaży pływalni.

27. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych

środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

28. W saunie pływalni Foka jednocześnie mogą przebywać 2 osoby.

29. Należy utrzymywać 1,5 m odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.

30. Uczestnicy po zakończeniu użytkowania sauny są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w

celu uniknięcia gromadzenia się osób.

31. Osobom w wieku powyżej 60 r. życia lub cierpiące na przewlekłe choroby, w tym otyłość zaleca się rozważne

korzystanie z sauny najlepiej w godzinach najmniej uczęszczanych bez obecności innych osób.

32. Uczestnicy i Trenerzy/Instruktorzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie

korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego

Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu

z Obiektu Sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim –

Pracownik OSiR zgłosi ten incydent Policji.

33. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego

udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

34. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka a nie zdeponowane w schowkach OSiR

Wola nie ponosi odpowiedzialności

35. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do Kierownictwa Pływalni Foka.

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu

obiektu.

Regulamin zajęć nauki pływania

1. Zajęcia odbywają się w pływalni „Foka” w Warszawie przy ulicy Esperanto 5.

2. Nauka pływania prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu.

3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 lat.

4. Opiekunowie osób nieletnich poprzez wykupienie karnetu wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach.

5. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 15 osób.

6. Opłata za zajęcia wnoszona jest za określoną liczbę zajęć.

7. Minimalna ilość zajęć w karnecie określana jest przed rozpoczęciem każdego cyklu w tabeli nauk pływania, nie mniejsza

jednak niż 5 jednostek lekcyjnych (zajęcia 2 razy w tyg.) lub 3 jednostki lekcyjne (zajęcia raz w tyg.) pozostających do

końca cyklu (jednostka lekcyjna = 45 minut),

8. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak

możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu (jednakowy poziom zajęć) lub wykorzystania wejścia na

pływanie rekreacyjne. Grupa zajęć nauki pływania nie może być jednak większa niż 15 osób.

9. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 45 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności

wniesienia dopłaty wynosi 75 minut.

10. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

11. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków

rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

12. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

13. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną

ostrożność.

14. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

15. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

16. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną

one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a) przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa oraz przestrzegania obowiązujących zasad

zachowania, bezpieczeństwa oraz stosowania się do ograniczeń związanych z pandemią Covid 19;

b) dostosowania się do regulaminu obowiązującego w Pływalni Foka.

19. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami regulaminu zajęć nauki pływania


Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli

uczestnika bądź opiekuna dziecka (w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług)

Regulamin zajęć aqua aerobik

1. Zajęcia odbywają się w pływalni Foka w Warszawie przy ulicy Esperanto 5.

2. Aqua aerobik prowadzony jest wg ustalonego harmonogramu.

3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 18 lat.

4. Aqua aerobik prowadzony jest w grupach do 15 osób.

5. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu lub biletu – w ramach wolnych miejsc.

6. Minimalna ilość zajęć w karnecie określana jest przed rozpoczęciem każdego cyklu w tabeli aquaaerobiku, nie

mniejsza jednak niż 3 jednostki pozostające do końca cyklu (jednostka = 45 minut)

7. W przypadku nieobecności uczestnika organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość

„odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne. Grupa ćwiczących

nie może być jednak większa niż 15 osób.

8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 45 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności

wniesienia dopłaty wynosi 75 minut.

9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z

natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

11. Osoby, które wykupiły karnet muszą przybyć do kasy pływalni najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, w

przeciwnym przypadku nie będą mieli zagwarantowanego uczestnictwa w zajęciach.

12. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

13. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną

ostrożność.

14. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników

WOPR.

15. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

16. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

17. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w

innym uzgodnionym terminie.

18. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

19. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a) przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa oraz przestrzegania obowiązujących zasad

zachowania, bezpieczeństwa oraz stosowania się do ograniczeń związanych z pandemią Covid 19,

b) dostosowania się do regulaminu obowiązującego w Pływalni Foka.

20. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami regulaminu zajęć aqua aerobiku.


Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli

uczestnika ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług)

Regulamin szatni pływalni Foka

1. Szatnia jest bezpłatna.

2. Szatnia obsługuje wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni

3. W szatni mogą przebywać jedynie upoważnieni pracownicy obsługi obiektu.

4. Szatnia przyjmuje do przechowania tylko okrycia wierzchnie i obuwie.

5. Torby, plecaki, reklamówki, rolki, kaski, inne części garderoby, itp., nie będą przyjmowane na przechowanie.

6. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe.

7. Obuwie należy włożyć do własnej siatki lub worka.

8. Osoba pozostawiająca okrycia wierzchnie i obuwie w szatni otrzymuje pasek transponderowy z kluczykiem

do szafki ubraniowej.

9. Przejście do strefy płatnej obiektu możliwe jest po rejestracji transpondera w kasie obiektu (kasjer pobiera

opłatę za bilet, ewidencjuje każdorazowe użycie karnetu lub umożliwia wejście w ramach rezerwacji toru lub

małego basenu).

10. Wydanie pozostawionego okrycia i obuwia odbywa się na podstawie w/w paska.

11. Za zgubienie lub zniszczenie paska lub kluczyka, klient obciążany jest opłatą ryczałtową w wysokości 20zł.

12. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił pasek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego

opisu pozostawionych rzeczy. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokwitowania odbioru okrycia i

obuwia.

13. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym

przypadku ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i

przechowywaniem.

14. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.

15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią.

16. Dokumenty, pieniądze i inne cenne przedmioty należy zdeponować w schowkach na rzeczy wartościowe.

17. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione

w okryciach.

18. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym

przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni Foka.

Regulamin karty Instruktora

 1. Warunkiem prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania w pływalni Foka jest podpisanie umowy z OSiR Wola.

 2. Przedmiotem umowy jest umożliwienie Korzystającemu zakupu biletu lub karnetu instruktorskiego na terenie pływalni Foka mieszczącej się w Warszawie przy ul. Esperanto 5.

 3. Umowa może być podpisana z: osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

 4. Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o kontakt: osobisty, telefoniczny lub e-mailem na adres foka@osirwola.pl

 5. Dokumenty wymagane do zawarcia umowy:

    1. skan uprawnień instruktora pływania (PDF);

    2. skan polisy OC na kwotę min 10 tys. zł (PDF);

    3. skan dokumentów rejestracyjnych firmy.

 6. Karta Instruktora pływania stanowi dokument imienny i nie może być odstępowana innej osobie.

 7. Karta upoważnia Korzystającego do prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych (maksymalnie trzy osoby).

 8. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wykupienia Karty Instruktora Pływania dla każdego instruktora prowadzącego zajęcia w ramach podpisanej umowy.

 9. Koszt wykupienia Karty Instruktora Pływania określony jest w cenniku pływalni, jest stały i nie zależy od ilości miesięcy pozostających do zakończenia roku kalendarzowego.

 10. Należność za zakup biletu i karnetu instruktorskiego będzie każdorazowo uiszczana w kasie pływalni po okazaniu karty i dokumentu tożsamości oraz sprawdzeniu danych osoby uprawnionej do zakupu.

 11. Zakup biletu lub karnetu instruktorskiego oznacza zasilenie konta Karty instruktora Pływania kwotami ujętymi w cenniku obiektu.

 12. Osoby uczestniczące w nauce pływania, prowadzonej przez Korzystającego zobowiązane są do poniesienia opłaty za wejście w związku z korzystaniem z pływalni we własnym zakresie.

 13. W czasie prowadzenia zajęć Korzystający zobowiązany jest do posiadania przy sobie i widocznego eksponowania Karty Instruktora Pływania oraz okazywania jej na każde żądanie ratownika pełniącego dyżur. Instruktor nie może prowadzić zajęć w koszulce koloru czerwonego i żółtego.

 14. Instruktor prowadzący zajęcia musi zachować odstęp co najmniej 1,5 m od pozostałych klientów pływalni oraz przestrzegać ograniczeń związanych z pandemią Covid 19.

 15. Instruktor jest zobowiązany do respektowania poleceń wydawanych przez ratownika pełniącego dyżur .

 16. Prowadzenie zajęć nauki pływania możliwe jest w ramach wolnych miejsc na pływalni.

 17. Prowadzący zajęcia nauki pływania nie ma prawa do rezerwacji, blokowania lub wyłączania z ogólnej dostępności części toru pływackiego ,zabronione jest także utrudnianie pływania innym klientom ośrodka.

 18. Osoba prowadząca lekcje ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.


Regulamin parkingu

1. Teren parkingu stanowi integralną część Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w

Dzielnicy Wola ul. Esperanto 5, Warszawa. Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę

na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wjazd i wyjazd z parkingu jest monitorowany.

3. Korzystający są zobowiązani do wykonywania zaleceń i poleceń pracowników

4. Korzystający są zobowiązani do zachowania porządku i czystości.

5. Parking jest niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie

znajdujących na parkingu pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych.

6. Parking jest czynny: poniedziałek – piątek 5:50 – 22:15

sobota – niedziela 7:50 – 22:15

7. Parking jest bezpłatny dla klientów OSIR Wola w czasie korzystania z pływalni „FOKA”,

w pozostałych przypadkach opłata za parking wynosi:

20 zł / w godz. 5:50 – 22:15 (pierwsze 15 min. bezpłatnie)

8. Opłata dodatkowa za jeden okres w taryfie nocnej w godz. 22:15 – 5:50 wynosi 200 zł.

9. Brak miejsc parkingowych nie zwalnia z opłaty.

10. Opłatę za korzystanie z parkingu należy uiścić do godz. 21:45.

11. Pojazdem należy podjechać pod terminal wjazdowy/wyjazdowy z prędkością do 5 km/h.

12. Wjazd na parking możliwy jest po zeskanowaniu tablic rejestracyjnych przez kamerę wjazdową.

13. Przed wyjazdem z parkingu należy rozliczyć pobyt w kasie pływalni (należy podać nr

rejestracyjny i uiścić ewentualną opłatę).

14. Po rozliczeniu pobytu pozostaje 30 minut na opuszczenie parkingu, po tym czasie będzie

naliczana opłata dodatkowa w wysokości 20 zł.

15. Wyjazd z parkingu jest możliwy po zeskanowaniu tablic rejestracyjnych przez kamerę

wjazdową.

16. Nie wolno przejeżdżać przez zaporę wyjazdową i wyjazdową bez zatrzymania się i

zeskanowania tablic rejestracyjnych przez kamery.

17. Nie wolno zatrzymywać pojazdu pod szlabanem ani zaraz za nim.

18. Nie wolno wyjeżdżać za innym pojazdem przed opuszczeniem i ponownym podniesieniem

szlabanu.

19. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym innym

Korzystającym i osobom trzecim.

20. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa do korzystania z parkingu.

21. Wjazd na teren parkingu oznacza zgodę z postanowieniami regulaminu parkingu oraz

akceptację cennika usług.