Badania wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) oraz wytycznymi określonymi w tym zakresie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, monitorujemy systematycznie stan wody w basenie i jacuzzi oraz badamy jej parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne.

Wyniki pomiarów są na bieżąco rejestrowane (pH wody, redox, stężenie chloru oraz temperatura).