Delfin regulaminy

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin korzystania z sali konferencyjnej (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy pływalni (pobierz pdf)

Regulamin dla grup zorganizowanych (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sali fitness (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z karnetów - e -kart (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z szatnia (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sauny (pobierz pdf)

Regulamin parkingu (pobierz pdf)

Regulamin karty Instruktora AKTUALIZACJA (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy dla osób i zespołów korzystających z pływalni Delfin podczas pandemii COVID 19

1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola, z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5 (kod pocztowy 01-049).

2. Pływalnia jest czynna w godzinach:

- poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00

- sobota i niedziela 8:00 - 22:00

Z przerwami na dezynfekcję obiektu w godzinach 9:00-9:30.

3. W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.:

a. umiejące pływać;

b. uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora);

c. nauczyciele wraz z wychowankami.

4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

5. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).

7. Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć.

8. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru / basenu lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej.

9. W dużej niecce pływalni o wymiarach 25m x 12,5m może przebywać jednorazowo nie więcej niż 48 osób.

10. W małej niecce pływalni o wymiarach 10m x 5m może przebywać jednorazowo nie więcej niż 15 osób.

11. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej niż 15 osób.

12. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.

13. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego:

a. kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki;

b. mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.

14. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.

15. Klienci pływalni zobowiązani są do:

a. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni;

b. przejścia przez nogo myje (brodzik);

c. Dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu;

16. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.

17. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) obowiązany jest przybywać na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.

18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością).

19. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.

20. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:

a. pływać w biżuterii i zegarkach;

b. palenia tytoniu, używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej;

c. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika;

d. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.

21. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

22. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.

23. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.

24. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni s​ą do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.

25. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach​.

26. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności.

27. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.

28. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.

29. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.

30. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

31. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), z wyjątkiem osób wykonujących czynności zawodowe niezwiązane z bezpośrednią obsługą klientów, mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy albo odzieży lub jej części). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, w strefie z prysznicami, w sali fitness, w nieckach i na plaży pływalni, osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.

32. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

33. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

34. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

35. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

36. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

37. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu.

38. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

39. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

40. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.

Regulamin korzystania z sali konferencyjnej

1. Sala Konferencyjna zlokalizowana jest w budynku Pływalni ,,Delfin", przy ul. Kasprzaka1/3 w Warszawie. Pływalnia ,,Delfin", jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola (zwanym OSiR).

2. Sala Konferencyjna jest integralną częścią Pływalni ,,Delfin" i obowiązują niej zapisy niniejszego Regulaminu.

3. Sala Konferencyjna - dostępna jest dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 22.00, zaś w soboty i w niedziele od godziny 8.00 do 22.00.

4. Przebywający na sali konferencyjnej zwanej dalej salą zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.

5. Korzystający z sali zobowiązani są do używania tej sali zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób przebywających na Pływalni ,,Delfin".

6. Korzystanie z sali konferencyjnej wymaga uprzedniej rezerwacji formie wypełnienia formularza stanowiący załącznik Nr 1 Możliwa jest rezerwacja spotkań odbywających się cyklicznie z wyprzedzeniem do 1 miesiąca . Po upływie tego terminu rezerwację należy powtórzyć.

7. Sala otwierana jest najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. Klucz do sali konferencyjnej otrzymuję Korzystający z kasy Pływalni ,,Delfin" po wcześniejszym uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klucze pobiera i zdaje Korzystający.

8. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł.

9. Zwrot użytkowanej przez korzystającego z sali powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia użytkowania sali po czym pracownik OSiR wraz z korzystającym sprawdzi stan jakościowy i ilościowy wyposażenia.

10. Zabrania się wynoszenia z sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody użyczającego.

11. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z sali odpowiedzialność ponosi korzystający z sali.

12. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w tej sali. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z sali ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Kierownictwu Pływalni ,,Delfin" lub pracownikowi OSIR.

13. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez korzystającego z sali.

14. W sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

15. Korzystający jest zobowiązany do: a) utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia, b) usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu wydarzenia, c) posprzątania sali, d) pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie w jakim została przekazana.

16. Niedozwolona jest zmiana wystroju sali, przestawianie stołów, zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji.

17. Wszelkie prace podejmowane w sali związane z organizacją spotkań (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji spotkania - np. standów i stoisk reklamowych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp.) mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu.

18. Wszystkich użytkowników sali zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w budynku.

19. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada korzystający. Należy dbać o przestrzeganie dyscypliny, uczestnicy powinni podporządkować się poleceniom korzystającego.

20. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie sali wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

21. Za rzeczy pozostawione na sali kierownictwo Pływalni ,,Delfin” nie ponosi odpowiedzialności.

22. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

23. Teren Pływalni ,,Delfin,, jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni „Delfin" oraz instrukcji pracowników. Pływalnia,, Delfin" gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych czy godności użytkowników.


Regulamin korzystania z szatni

1. Szatnia jest bezpłatna.

2. Szatnia obsługuje wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni (osoby towarzyszące mogą używać wieszaków usytuowanych w holu obiektu).

3. W szatni mogą przebywać jedynie upoważnieni pracownicy obsługi obiektu.

4. Szatnia przyjmuje do przechowania tylko okrycia wierzchnie, obuwie i parasole (wszystkie zdeponowane parasole przechowywane są razem w udostępnionym klientom pojemniku).

5. Torby, plecaki, reklamówki, rolki, kaski, inne części garderoby, itp., nie będą przyjmowane ha przechowanie,

6. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe. Zmienione obuwie należy obowiązkowo pozostawić w szatni.

7. Obuwie należy włożyć do własnej siatki lub worka.

8. Osoba pozostawiająca okrycia wierzchnie i obuwie w szatni otrzymuje pasek transponderowy z kluczykiem do szafki ubraniowej.

9. Przejście do strefy płatnej obiektu możliwe jest po rejestracji transpondera w kasie obiektu (kasjer pobiera opłatę za bilet, ewidencjuje każdorazowe użycie karnetu lub umożliwia wejście w ramach rezerwacji toru lub małego basenu).

10. Wydanie pozostawionego okrycia i obuwia odbywa się na podstawie w/w paska. 11. Za zgubienie lub zniszczenie paska lub kluczyka, klient obciążany jest opłatą ryczałtową w wysokości 20zł.

12. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił pasek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego opisu pozostawionych rzeczy. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokwitowania odbioru okrycia i obuwia.

13. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym przypadku ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i przechowywaniem.

14. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.

15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią. 16. Dokumenty, pieniądze i inne cenne przedmioty należy zdeponować w schowkach na rzeczy wartościowe.

17. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w okryciach.

18. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni Delfin.

Regulamin korzystania z kartnetów (e-kart)

1.Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. E-karty można wykorzystywać na pływalniach: a) Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 w Warszawie b) Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 w Warszawie c) Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 25 m może przebywać max 50 osób, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu.

3.Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 6,25 m może przebywać max 15 osób*, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu.

4.Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

5. Karnety nie obowiązują w czasie trwania rezerwacji (dotyczy całego lub części obiektu).

6.Wykaz rezerwacji pływalni znajduje się na stronie www.osirwola.pl

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalniach. 8. Istnieje możliwość zakupu czterech różnych rodzajów karnetów: a) e-karta STANDARD Karnet na okaziciela - ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta** b) e-karta STANDARD PLUS Karnet na okaziciela - ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta ** c) e-karta STANDARD MAX Karnet na okaziciela - ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta ** d) e-karta NO LIMIT Karnet imienny (bez limitu wejść) - ważny 30 dni z dokumentem tożsamości.

9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

10. Ceny karnetów określa cennik pływalni.

11. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry" stawka podstawowa pobytu na basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu wybranego czasu pobytu pobierana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia. Wysokości dopłat określone są w cenniku obiektu 12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż zadeklarowane 60 minut nie otrzymują zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.

13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata winna być uregulowana w kasie.

14. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

15. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego ważności.

16. Opłata za wydanie zagubionego lub zniszczonego karnetu wynosi 10 zł.

17. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

Nie dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci z opiekunem. Karnet jest ważny maksymalnie 90 dni. Jeżeli wyczerpanie stanu konta na karcie nastąpiło przed upływem 90 dni karnet traci ważność.

Regulamin korzystania z sali fitness podczas pandemii COVID 19

1. Sala fitness zlokalizowana jest w budynku Pływalni ,,Delfin,, przy ul. Kasprzaka1/3 w Warszawie. Pływalnia ,,Delfin,, jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola

2. Sala fitness jest integralną częścią Pływalni ,,Delfin" i obowiązują niej zapisy niniejszego Regulaminu.

3. Sala fitness - dostępna jest dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 22.00, zaś w soboty i w niedziele od godziny 8.00 do 22.00.

4. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSIR.

5. Przed skorzystaniem z sali fitness należy zapoznać się z treścią Regulaminu Pływalni ,,Delfin „oraz treścią niniejszego regulaminu.

6. Użytkownikami sali fitness mogą być: a. grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, b. klienci indywidualni lub grupy zorganizowane na podstawie odrębnych ustaleń.

7. Korzystanie z sali fitness może odbywać się wyłącznie za zgodą kierownika Pływalni, zgodnie z harmonogramem rezerwacji.

8. Wszelkie zajęcia i treningi w sali fitness mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora, trenera lub osoby posiadającej inne, zaakceptowane przez kierownictwo Pływalni uprawnienia.

9. Do korzystania z sali fitness uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika lub odrębnej umowy. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

10. Wszystkich korzystających z sali fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na sportowe z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).

11. Klucze do sali fitness pobierane są w szatni głównej znajdującej się w holu głównym na parterze. Klucze pobiera i zdaje osoba prowadząca zajęcia. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł.

12. Osoby ćwiczące w ramach zajęć prowadzonych w Sali fitness powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.

13. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.

14. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

15. W sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.

16. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

17. Za przedmioty wartościowe niezdeponowane w wyznaczonych do tego celu schowkach Pływalnia ,,Delfin" nie odpowiada.

18. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

19. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Ośrodek nie odpowiada.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

21. Korzystanie z Sali Fitness jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na obiekcie.

22. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Pływalni ,,Delfin , w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

23. Teren Pływalni ,,Delfin, jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni ,,Delfin" oraz instrukcji pracowników. Pływalnia,, Delfin" gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych czy godności użytkowników.

24. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

25. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, niecek i plaży pływalni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.

26. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powej.

27. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

28. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim - personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

29. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

30. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

31. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni. 32. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.


Regulamin zajęć nauki pływania

 1. Zajęcia odbywają się w pływalni Delfin w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 1/3.
 2. Nauka pływania prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 lat.
 4. Opiekunowie osób nieletnich zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach.
 5. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 15 osób.
 6. Opłata za zajęcia wnoszona jest za określoną liczbę zajęć, nie mniejszą jednak niż 8 jednostek lekcyjnych pozostających do końca turnusu (jednostka lekcyjna = 30 minut).
 7. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu, (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne), Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia. Grupa zajęć nauki pływania nie może być jednak większa niż 15 osób.
 8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.
 9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.
 10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.
 11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.
 12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
 13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników,
 14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.
 15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
 16. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.
 17. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do;przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;dostosowania się do regulaminu obowiązującego w Pływalni Delfin.

Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług)


Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

1. Opiekun wprowadza grupę do holu pływalni.

2. Opiekun zgłasza przybycie grupy do szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę uczestników zajęć.

3. Opiekun nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub asystuje przy odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.

4. Grupy (osoby) bez opiekuna nie będą wpuszczane do przebieralni.

5. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć opiekun wprowadza grupę do przebieralni.

6.Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.

7.Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć opiekun wyprowadza grupę z przebieralni, przeprowadza zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni i w przypadku nauki pływania przekazuje grupę instruktorowi.

8. Z chwilą rozpoczęcia zajęć w przypadku nauki pływania opiekę merytoryczną nad grupą ich obejmują instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSIR.

9. W czasie zajęć opiekun zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego współdziałania z instruktorami pływania.

10. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada ratownik oraz instruktor pływania.

11. Po zakończeniu zajęć w przypadku nauki pływania instruktor przeprowadza zbiórkę i przekazuje uczniów opiekunowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.

12. Opiekun odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.

13. Opiekun wprowadza grupę z pływalni.

14. Opiekun ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa pływalni o sytuacjach konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.). 15. Za zachowanie grupy w obiekcie odpowiada opiekun.


Regulamin korzystania z sauny

1. Sauna sucha jest integralną częścią Pływalni ,,Delfin" i obowiązują niej zapisy niniejszego Regulaminu.

2. Sauna-dostępna jest dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 22.00, zaś w soboty i w niedziele od godziny 8.00 do 22.00. Temperatura w saunie wynosi około 90'C.

3. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Ośrodek Spotu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nie ponosi odpowiedzialności. Zakup biletu uprawniającego do korzystania z tej usługi jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę Basenu.

4. Jeden cykl korzystania z sauny trwa około 30 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8-15 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).

5. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.

6. Z sauny nie mogą korzystać osoby: a) chore na serce, b) z nadciśnieniem, po udarach, c) z chorobami naczyń krwionośnych, d) ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, e) z gorączką, f) chore na tarczycę, g) w ciąży, h)

chore na padaczkę (epilepsję), i) młodzież do lat 18.

7. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Do sauny najlepiej chodzić ok. 2 godz. po posiłku. Nie wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym - zbytnie obciążenie serca. Pobyt w saunie ma właściwości oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.

8. Z sauny powinno się korzystać bez stroju kąpielowego, który zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry. Ciało należy owinąć w suchy ręcznik.

9. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała.

10. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała.

11. Po wejściu do sauny, usiądź lub połóż się na ręczniku.

12. Nie wolno korzystać z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

13. Na terenie sauny zabrania się: a) wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu, b) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno - grzewczych, c) wnoszenia alkoholu, d) palenia tytoniu, palenia e-papierosów i używania innych środków odurzających, e) wnoszenia jedzenia, f) niszczenia i uszkadzania wyposażenia, g) nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, h) robienia zdjęć.

14. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało.

15. Po schłodzeniu należy odpocząć i uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.

16. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

17. W czasie i po pobycie w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

18. W pomieszczeniu wypoczynku po saunie zabrania się przebywania nago.

19. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję zabiegu w saunie, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Obiektu.

20. Pływalnia,, Delfin,, nie odpowiada za rzeczy i przedmioty, które zostały pozostawione w saunie.

21. Teren Pływalni ,,Delfin,, jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni ,,Delfin" oraz instrukcji pracowników. Pływalnia,, Delfin" gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych czy godności użytkowników.


Regulamin karty instruktora

1. Warunkiem prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania na terenie pływalni ,,Delfin" jest podpisanie umowy z OSiR Wola.

2. Przedmiotem umowy jest umożliwienie korzystającemu zakupu biletu lub karnetu instruktorskiego na terenie pływalni ,Delfin" mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kasprzaka 1/3.

3. Umowa może być podpisana z: osobą prawną, osoba fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

4. Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o kontakt e-mailem na adres delfin@osirwola.pl

5. Osoby spełniające wymagania kompetencyjne otrzymają e-mail zwrotny.

6. Dane niezbędne do zawarcia umowy należy wysłać e-mailem z nw. załącznikami: a. zeskanowany obraz uprawnień instruktora pływania, b. zeskanowany obraz polisy OC na kwotę min 10 tys. zł, C. zeskanowany obraz dokumentu zapłaty za wydanie Karty Instruktora Pływania.

7. Zakup biletu lub karnetu instruktorskiego oznacza zasilenie konta Karty instruktora Pływania kwotami ujętymi w cenniku obiektu.

8. Koszt wykupienia Karty Instruktora Pływania określony jest w cenniku pływalni.

9. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wykupienia Karty Instruktora Pływania dla każdego instruktora prowadzącego zajęcia w ramach podpisanej umowy.

10. Karta Instruktora pływania stanowi dokument imienny i nie może być odstępowana innej osobie. 11. Cena zakupu Karty Instruktora Pływania jest stała i nie zależy od ilości miesięcy pozostających do zakończenia roku kalendarzowego.

12. Karta upoważnia Korzystającego do prowadzenia zajęć nauki pływania dla grupy liczącej maksymalnie 3 osoby.

13. Instruktor prowadzący zajęcia musi mieć zasłonięte usta maską lub przyłbicą oraz musi zachować odstęp co najmniej 2 m od pozostałych klientów pływalni.

14. Należność za zakup biletu i karnetu instruktorskiego będzie każdorazowo uiszczana w kasie pływalni po okazaniu karty i dokumentu tożsamości oraz sprawdzeniu danych osoby uprawnionej do zakupu.

15. Osoby uczestniczące w nauce pływania, prowadzonej przez Korzystającego zobowiązane są do poniesienia opłaty za wejście w związku z korzystaniem z pływalni we własnym zakresie.

16. W czasie prowadzenia zajęć korzystający zobowiązany jest do posiadania przy sobie i widocznego eksponowania Karty Instruktora Pływania oraz okazywania jej na każde żądanie ratownika pełniącego dyżur. Instruktor nie może prowadzić zajęć w koszulce koloru czerwonego i żółtego.

17. Instruktor jest zobowiązany do respektowania poleceń wydawanych przez ratownika pełniącego dyżur.

18. Prowadzenie zajęć nauki pływania możliwe jest w ramach wolnych miejsc na pływalni.

19. Prowadzący zajęcia nauki pływania nie ma prawa do rezerwacji, blokowania lub wyłączania z ogólnej dostępności części toru pływackiego, zabronione jest także utrudnianie pływania innym klientom ośrodka. Osoba prowadząca lekcje ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.


Regulamin pływania w sprzęcie nurkowym

 1. Osoby prowadzące szkolenia nurkowe na pływalniach OSiR Wola powinny posiadać uprawnienia zezwalające na prowadzenie ww, zajęć m: CMAS, -PADI, itp.
 2. Uprawnienia, o jakich mowa w punkcie 1 należy okazać na każde żądanie przedstawiciela ośrodka (Kierownik, Inspektor, Ratownicy ).
 3. Do wynajęcia torów na potrzeby nurkowania rekreacyjnego upoważnione są osoby posiadające uprawnienia nurkowe.
 4. Osoby nie posiadające uprawnień nurkowych mogą wynajmować tory na potrzeby nurkowania rekreacyjnego pod warunkiem zapewnienia sobie opieki instruktora nurkowania. Instruktor nurkowania bierze całkowitą odpowiedzialność za poczynania nadzorowanej grupy.
 5. Organizator szkolenia lub instruktor nadzorujący nurkowanie rekreacyjne przyjmuje do wiadomości i wykonania postanowienia dotyczące odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody podczas organizowanych zajęć, a zawarte w regulaminie wewnętrznym Ośrodka, oraz zobowiązuje się do przestrzegania porządku ustalonego powyższym regulaminem.
 6. Osoby nurkujące zwolnione są z respektowania postanowień zwartych w następujących punktach regulaminu wewnętrznego ośrodka: 19A; 19D.
 7. Ze względu na specyfikę tematu dopuszcza się do użytkowania w wodzie następujących elementów ekwipunku nurkowego:

- sprzęt ABC (maska z bezpiecznym szkłem, rurka, płetwy);

- pianki neoprenowe, rękawice, kapcie, buty;

- butle nurkowe zabezpieczone w odpowiedni sposób przed możliwością spowodowania uszkodzeń

fizycznych na terenie pływalni (kołnierze neoprenowe);

- manometry, konsole nurkowe, głębokościomierze, itp.

- automaty nurkowe;

- kamizelki wypornościowe;

- śrutowe pasy balastowe.

8. Ratownik pełniący dyżur ma prawo zakazać używania sprzętu nurkowego, który nie został wcześniej dokładnie umyty.

9. Wniesienie sprzętu nurkowego w wyznaczone miejsce na płycie pływalni możliwe jest na. 30 minut przed rozpoczęciem rezerwacji. Wejście uczestników do strefy płatnej pływalni możliwe jest na 30 minut przed rozpoczęciem rezerwacji. Strefę płatną pływalni należy opuścić najpóźniej 30 minut po zakończeniu rezerwacji. Po przekroczeniu ustalonego limitu czasu pobytu w strefie płatnej pływalni naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 0,24 zł od osoby za każdą rozpoczętą minutę.

10.Kursanci, nurkujący rekreacyjnie i instruktorzy nurkowania korzystają z torów wyłącznie w godzinach ich wynajęcia.

11.Butle i pasy nurkowe powinny być używane z należytą ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzeń pływalni. Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być wyłożone matami głuszącymi.

12.Szkolenie teoretyczne (wprowadzenie do zajęć lub ich podsumowanie) nie może odbywać się na płycie, pływalni przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć.

13.Opłata za tory wynajęte na podstawie umowy może być uiszczona przelewem lub gotówką w kasie pływalni. Wynajęcie torów bez podpisanej umowy lub „domawianie" torów do istniejącej umowy, możliwe jest jedynie za zgodą kierownika obiektu, po dokonaniu płatności w kasie pływalni, minimum jeden dzień przed planowaną rezerwacją.

14.Ośrodek ma prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu drugiej strony porozumienia.


Regulamin parkingu

1. Teren parkingu stanowi integralną część Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola ul. Esperanto 5, Warszawa (dalej jako OSiR Wola). Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wjazd i wyjazd z parkingu jest monitorowany,

3. Korzystający z parkingu są zobowiązani do wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR Wola.

4. Korzystający z parkingu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.

5. Parking jest niestrzeżony. OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących na parkingu pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych.

6. Parking jest czynny:

poniedziałek - piątek 7.00 - 22.20

sobota - niedziela 8.00 - 22.20

7. Parking jest bezpłatny dla klientów OSIR Wola w godzinach przebywania na pływalni ,,Delfin ",w pozostałych przypadkach opłata za parking wynosi:20 zł w godz. 7.00 - 21:20

8. Brak miejsc parkingowych nie zwalnia z opłaty.

9. Opłatę za korzystanie z parkingu należy uiścić do godz. 21:20.

10. Opłata dodatkowa za parking w godz. 22:20 – 7:00 wynosi 200 zł *

11. Opłata za zgubienie biletu wynosi 20 zł.

12. Pojazdem należy podjechać pod terminal wjazdowy/wyjazdowy z prędkością do 5km/h.

13. Wjazd na parking możliwy jest po pobraniu biletu z terminala wjazdowego.

14. Przed wyjazdem z parkingu należy rozliczyć bilet w kasie pływalni OSiR Wola.

15. Po rozliczeniu biletu pozostaje 20 minut na opuszczenie parkingu, po tym czasie będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 20 zł.

16. Wyjazd z parkingu jest możliwy po umieszczeniu w terminalu wyjazdowym rozliczonego biletu otrzymanego w kasie pływalni OSiR Wola.

17. Nie wolno przejeżdżać przez zaporę wyjazdową bez zatrzymania się i włożenia biletu do terminalu wyjazdowego.

18. Nie wolno zatrzymywać pojazdu pod szlabanem ani zaraz za nim.

19. Nie wolno wyjeżdżać za innym pojazdem przed opuszczeniem i ponownym podniesieniem szlabanu

20. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzeń parkingowych.

21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa do korzystania z parkingu.

* nie dotyczy klientów posiadających umowę z OSIR Wola na wynajem miejsca parkingowego OSIR