Delfin regulaminy

Aktualizacja 2021

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin korzystania z sali konferencyjnej (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy pływalni Aktualizacja (pobierz pdf)

Regulamin dla grup zorganizowanych (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sali fitness (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z karnetów - e -kart (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z szatnia (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sauny (pobierz pdf)

Regulamin parkingu (pobierz pdf)

Regulamin karty Instruktora Aktualizacja (pobierz pdf)

Regulamin zajęć nauki pływania (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy dla osób i zespołów korzystających z pływalni Delfin

 1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola,
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5 (kod pocztowy 01-049).

 2. Pływalnia jest czynna w godzinach:

- poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00

- sobota i niedziela 8:00 - 22:00

Z przerwami na dezynfekcję obiektu w godzinach 9:00-9:30.

 1. W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.:

  1. umiejące pływać;

  2. uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora);

  3. nauczyciele wraz z wychowankami.

 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

 3. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.

 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania
  na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).

 5. Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć.

 6. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru / basenu lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej. Dzieci do lat 4 korzystają z obiektu bezpłatnie.

 7. Liczba osób przebywających w dużej niecce pływalni o wymiarach 25m x 12,5m nie może przekroczyć limitów osób określonych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za weryfikację ilości odpowiadają pracownicy pływalni. W przypadku imprez, wydarzeń sportowych organizator.

 8. Liczba osób przebywających w małej niecce pływalni o wymiarach 10m x 5m nie może przekroczyć limitów osób określonych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za weryfikację ilości odpowiadają pracownicy pływalni. W przypadku imprez, wydarzeń sportowych organizator.

 9. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej niż 15 osób.

 10. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej
  z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.

 11. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego:

  1. kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki;

  2. mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.

 12. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych
  i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.

 13. Klienci pływalni zobowiązani są do:

  1. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni;

  2. przejścia przez nogo myje (brodzik);

  3. Dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu;

 14. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.

 15. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) obowiązany jest przybywać na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.

 16. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością).

 17. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.

 18. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:

  1. pływać w biżuterii i zegarkach;

  2. palenia tytoniu, używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej;

c. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika;

d. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.

 1. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

 2. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.

 3. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających
  z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.

 4. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni s​ą
  do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.

 5. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach​. Korzystanie z trybun obiektu podlega ograniczeniom ilościowym i organizacyjnym zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za weryfikację ilości oraz organizację trybun odpowiadają pracownicy hali. W przypadku imprez, wydarzeń sportowych organizator.

 6. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.

 8. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.

 9. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.

 10. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu
  o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

 11. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), mają obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, w strefie z prysznicami, w nieckach i na plaży pływalni.

 12. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

 13. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

 14. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego.


Regulamin korzystania z sali konferencyjnej

1. Sala Konferencyjna zlokalizowana jest w budynku Pływalni ,,Delfin”, przy ul.

Kasprzaka1/3 w Warszawie. Pływalnia ,,Delfin”, jest obiektem Ośrodka Sportu i

Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola (zwanym OSiR).

2. Sala Konferencyjna jest integralną częścią Pływalni ,,Delfin’’ i obowiązują niej

zapisy niniejszego Regulaminu.

3. Sala Konferencyjna – dostępna jest dla użytkowników indywidualnych i grup

zorganizowanych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 22.00,

zaś w soboty i w niedziele od godziny 8.00 do 22.00.

4. Przebywający na sali konferencyjnej zwanej dalej salą zobowiązani są do zapoznania

się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.

5. Korzystający z sali zobowiązani są do używania tej sali zgodnie z ich przeznaczeniem

w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób przebywających na Pływalni

„Delfin”.

6. Korzystanie z sali konferencyjnej wymaga uprzedniej rezerwacji formie wypełnienia

formularza stanowiący załącznik Nr 1

Możliwa jest rezerwacja spotkań odbywających się cyklicznie z wyprzedzeniem

do 1 miesiąca . Po upływie tego terminu rezerwację należy powtórzyć.

7. Sala otwierana jest najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania. Klucz

do sali konferencyjnej otrzymuję Korzystający z kasy Pływalni „Delfin” po

wcześniejszym uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klucze

pobiera i zdaje Korzystający.

8. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł.

9. Zwrot użytkowanej przez korzystającego z sali powinien nastąpić w ciągu 30 minut

od zakończenia użytkowania sali po czym pracownik OSiR wraz z korzystającym

sprawdzi stan jakościowy i ilościowy wyposażenia.

10. Zabrania się wynoszenia z sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania

innych urządzeń bez uprzedniej zgody użyczającego.

11. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty

przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania

z sali odpowiedzialność ponosi korzystający z sali.

12. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie

znajdujące się w tej sali. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży

urządzeń lub wyposażenia korzystający z sali ma obowiązek niezwłocznego

zgłoszenia tego faktu Kierownictwu Pływalni „Delfin” lub pracownikowi OSIR.

13. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych

urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania


przez korzystającego z sali.

14. W sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

15. Korzystający jest zobowiązany do :

a) utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia,

b) usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych

i im podobnych po zakończeniu wydarzenia,

c) posprzątania sali,

d) pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie w jakim została przekazana.

16. Niedozwolona jest zmiana wystroju sali, przestawianie stołów, zamontowanego

sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji.

17. Wszelkie prace podejmowane w sali związane z organizacją spotkań (tj. montaż,

demontaż urządzeń służących organizacji spotkania - np. standów i stoisk

reklamowych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub

wyposażenia itp.) mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu.

18. Wszystkich użytkowników sali zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i

ppoż. obowiązujących w budynku.

19. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada korzystający. Należy dbać o

przestrzeganie dyscypliny, uczestnicy powinni podporządkować się poleceniom

korzystającego.

20. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie sali wyłącznie pod

opieką osoby dorosłej.

21. Za rzeczy pozostawione na sali kierownictwo Pływalni „Delfin” nie ponosi

odpowiedzialności.

22. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z

niniejszego regulaminu.

23. Teren Pływalni ,,Delfin,, jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer

mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie

stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni ,,Delfin’’ oraz

instrukcji pracowników. Pływalnia,, Delfin’’ gwarantuje, iż monitoring prowadzony

jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych czy godności użytkowników.

Regulamin korzystania z szatni

1. Szatnia jest bezpłatna.

2. Szatnia obsługuje wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni (osoby towarzyszące mogą używać

wieszaków usytuowanych w holu obiektu).

3. W szatni mogą przebywać jedynie upoważnieni pracownicy obsługi obiektu.

4. Szatnia przyjmuje do przechowania tylko okrycia wierzchnie, obuwie i parasole (wszystkie zdeponowane

parasole przechowywane są razem w udostępnionym klientom pojemniku).

5. Torby, plecaki, reklamówki, rolki, kaski, inne części garderoby, itp., nie będą przyjmowane ha

przechowanie,

6. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe. Zmienione obuwie należy obowiązkowo

pozostawić w szatni.

7. Obuwie należy włożyć do udostępnionego worka.

8. Osoba pozostawiająca okrycia wierzchnie i obuwie w szatni otrzymuje pasek transponderowy z kluczykiem

do szafki ubraniowej.

9. Przejście do strefy płatnej obiektu możliwe jest po rejestracji transpondera w kasie obiektu (kasjer pobiera

opłatę za bilet, ewidencjuje każdorazowe użycie karnetu lub umożliwia wejście w ramach rezerwacji toru lub

małego basenu).

10. Wydanie pozostawionego okrycia i obuwia odbywa się na podstawie w/w paska.

11. Za zgubienie lub zniszczenie paska lub kluczyka, klient obciążany jest opłatą ryczałtową w wysokości 20 zł.

12. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił pasek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego opisu

pozostawionych rzeczy. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokwitowania odbioru okrycia i obuwia.

13. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym

przypadku ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i przechowywaniem.

14. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.

15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią.

16. Dokumenty, pieniądze i inne cenne przedmioty należy zdeponować w schowkach na rzeczy wartościowe.

17. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w okryciach.

18. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu

okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.

19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni Delfin.

Regulamin korzystania z kartnetów (e-kart)

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione na pływalniach Ośrodka Sportu i

Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. E-karty można wykorzystywać na pływalniach:

a) Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 w Warszawie

b) Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 w Warszawie

c) Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie

3. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 25 m może przebywać max 50 osób, po

przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego

karnetu. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 6,25 m może przebywać max 15

osób*, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach

posiadanego karnetu.

4. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

5. Karnety nie obowiązują w czasie trwania rezerwacji (dotyczy całego lub części obiektu).

6. Wykaz rezerwacji pływalni znajduje się na stronie www.osirwola.pl

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz

zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalniach.

8. Istnieje możliwość zakupu czterech różnych rodzajów karnetów:

a) e-karta STANDARD Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta**


b) e-karta STANDARD PLUS Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta **


c) e-karta STANDARD MAX Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do


wyczerpania stanu konta **


d) e-karta NO LIMIT Karnet imienny (bez limitu wejść) – ważny 30 dni


z dokumentem tożsamości.


9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

10. Ceny karnetów określa cennik pływalni.

11. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa pobytu na

basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu wybranego czasu pobytu pobierana

jest dopłata za każdą minutę przekroczenia. Wysokości dopłat określone są w cenniku obiektu

12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż zadeklarowane 60 minut nie otrzymują zwrotu pieniędzy

za niewykorzystany czas pobytu.

13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata winna być uregulowana w

kasie.

14. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie,

zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

15. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego

ważności.

16. Opłata za wydanie zagubionego lub zniszczonego karnetu wynosi 10 zł.

17. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni

przestoju.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy

regulaminu obiektu.

* Nie dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci z opiekunem.

** Karnet jest ważny maksymalnie 90 dni. Jeżeli wyczerpanie stanu konta na karcie nastąpiło przed

upływem 90 dni karnet traci ważność.

Regulamin korzystania z sali fitness podczas pandemii COVID 19

1. Sala fitness zlokalizowana jest w budynku Pływalni ,,Delfin,, przy ul. Kasprzaka1/3

w Warszawie. Pływalnia ,,Delfin,, jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola

2. Sala fitness jest integralną częścią Pływalni ,,Delfin’’ i obowiązują niej zapisy niniejszego Regulaminu.

3. Sala fitness – dostępna jest dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych w dniach od poniedziałku do piątku w

godzinach: od 7.00 do 22.00, zaś w soboty i w niedziele od godziny 8.00 do 22.00.

4. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR.

5. Przed skorzystaniem z sali fitness należy zapoznać się z treścią Regulaminu Pływalni ,,Delfin ,,oraz treścią niniejszego

regulaminu.

6. Użytkownikami sali fitness mogą być:

a. grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

b. klienci indywidualni lub grupy zorganizowane na podstawie odrębnych ustaleń.

7. Korzystanie z sali fitness może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Pływalni, zgodnie z harmonogramem rezerwacji.

8. Wszelkie zajęcia i treningi w sali fitness mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora, trenera lub osoby posiadającej inne,

zaakceptowane przez kierownictwo Pływalni uprawnienia.

9. Do korzystania z sali fitness uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika lub odrębnej

umowy. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

10. Wszystkich korzystających z sali fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na sportowe z białą podeszwą

(lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).

11. Klucze do sali fitness pobierane są w szatni głównej znajdującej się w holu głównym na parterze. Klucze pobiera i zdaje osoba

prowadząca zajęcia. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł.

12. Osoby ćwiczące w ramach zajęć prowadzonych w Sali fitness powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie,

celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych

badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.

13. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia

o rodzaju schorzenia.

14. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

15. W sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia

pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.

16. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć

odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

17. Za przedmioty wartościowe niezdeponowane w wyznaczonych do tego celu schowkach Pływalnia „Delfin”

nie odpowiada.

18. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w

wysokości 100% wartości szkody.

19. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Ośrodek nie odpowiada.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

21. Korzystanie z Sali Fitness jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących

na obiekcie.

22. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Pływalni ,,Delfin ,, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do

piątku.

23. Teren Pływalni ,,Delfin,, jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do


odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni ,,Delfin’’ oraz

instrukcji pracowników. Pływalnia,, Delfin’’ gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych

czy godności użytkowników.

24. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających

wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

25. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), mają obowiązek

zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązek ten nie dotyczy

osób przebywających w pomieszczeniach sauny, w strefie z prysznicami, w nieckach i na plaży pływalni.

26. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków

ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

27. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu

uniknięcia gromadzenia się osób.

28. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu

sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z

obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest

zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

29. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu

sportowego osobie niestosującej się do zasad.

30. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu.

Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania

zawartych w nim zapisów.

31. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z

terenu pływalni.

32. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.

Regulamin zajęć nauki pływania

1. Zajęcia odbywają się w pływalni Delfin w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 1/3.

2. Nauka pływania prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu.

3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 lat.

4. Opiekunowie osób nieletnich zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach.

5. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 15 osób.

6. Opłata za zajęcia wnoszona jest za określoną liczbę zajęć, nie mniejszą jednak niż 8 jednostek lekcyjnych pozostających do końca

turnusu (jednostka lekcyjna = 30 minut).

7. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość

„odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu, (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na

pływanie rekreacyjne), Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia.

Grupa zajęć nauki pływania nie może być jednak większa niż 15 osób.

8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty

wynosi 60 minut.

9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć

zajęcia o wyznaczonej godzinie.

11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników,

14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

16. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym

terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do;

a) przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;

b) dostosowania się do regulaminu obowiązującego w Pływalni Delfin.

Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy

od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

1. Opiekun wprowadza grupę do holu pływalni.

2. Opiekun zgłasza przybycie grupy do szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę

uczestników zajęć.

3. Opiekun nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub

asystuje przy odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.

4. Grupy (osoby) bez opiekuna nie będą wpuszczane do przebieralni.

5. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć opiekun wprowadza grupę do przebieralni.

6. Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.

7. Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć opiekun wyprowadza grupę z przebieralni,

przeprowadza zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni i w przypadku nauki pływania

przekazuje grupę instruktorowi.

8. Z chwilą rozpoczęcia zajęć w przypadku nauki pływania opiekę merytoryczną nad grupą

obejmują instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSIR.

9. W czasie zajęć opiekun zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego

współdziałania z instruktorami pływania.

10. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada ratownik oraz instruktor pływania.

11. Po zakończeniu zajęć w przypadku nauki pływania instruktor przeprowadza zbiórkę i

przekazuje uczniów opiekunowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.

12. Opiekun odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.

13. Opiekun wprowadza grupę z pływalni.

14. Opiekun ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa pływalni o

sytuacjach konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.).

15. Za zachowanie grupy w obiekcie odpowiada opiekun

Regulamin korzystania z sauny

1. Sauna sucha jest integralną częścią Pływalni ,,Delfin’’ i obowiązują niej zapisy niniejszego

Regulaminu.

2. Sauna– dostępna jest dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych w dniach

od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 22.00, zaś w soboty i w niedziele od

godziny 8.00 do 22.00. Temperatura w saunie wynosi około 90'C.

3. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią

przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie

Ośrodek Spotu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola nie ponosi odpowiedzialności.

Zakup biletu uprawniającego do korzystania z tej usługi jest równoznaczny z tym, że

użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów

oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę Basenu.

4. Jeden cykl korzystania z sauny trwa około 30 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym

pomieszczeniu, a następnie 8 – 15 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i

trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).

5. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie

powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka

temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.

6. Z sauny nie mogą korzystać osoby: a) chore na serce, b) z nadciśnieniem, po udarach, c) z

chorobami naczyń krwionośnych, d) ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, e) z

gorączką, f) chore na tarczycę, g) w ciąży, h) chore na padaczkę (epilepsję), i) młodzież do lat

18.

7. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Do

sauny najlepiej chodzić ok. 2 godz. po posiłku. Nie wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym

– zbytnie obciążenie serca. Pobyt w saunie ma właściwości oczyszczające ciało z toksyn,

poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.

8. Z sauny powinno się korzystać bez stroju kąpielowego, który zatrzymuje pot na ciele i

może spowodować podrażnienia skóry. Ciało należy owinąć w suchy ręcznik.

9. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe

oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała.

10. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego

umycia całego ciała.

11. Po wejściu do sauny, usiądź lub połóż się na ręczniku.


12. Nie wolno korzystać z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

13. Na terenie sauny zabrania się: a) wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny

nieprzeznaczone do tego celu, b) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno -

grzewczych, c) wnoszenia alkoholu, d) palenia tytoniu, palenia e-papierosów i używania

innych środków odurzających, e) wnoszenia jedzenia, f) niszczenia i uszkadzania

wyposażenia, g) nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za

nieprzyzwoite lub obraźliwe, h) robienia zdjęć.

14. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało.

15. Po schłodzeniu należy odpocząć i uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą

mineralną lub sokiem.

16. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

17. W czasie i po pobycie w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

18. W pomieszczeniu wypoczynku po saunie zabrania się przebywania nago.

19. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję zabiegu w saunie, należy

niezwłocznie zgłosić obsłudze Obiektu.

20. Pływalnia,, Delfin,, nie odpowiada za rzeczy i przedmioty, które zostały pozostawione w

saunie.

21.Teren Pływalni ,,Delfin,, jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być

podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do

regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni ,,Delfin’’ oraz instrukcji pracowników.

Pływalnia,, Delfin’’ gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr

osobistych czy godności użytkowników.

Regulamin karty instruktora

 1. Warunkiem prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania w pływalni Delfin

jest podpisanie umowy z OSiR Wola.

 1. Przedmiotem umowy jest umożliwienie Korzystającemu zakupu biletu lub karnetu instruktorskiego na terenie pływalni Delfin mieszczącej się w Warszawie przy ul. Kasprzaka 1/3.

 2. Umowa może być podpisana z: osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

 3. Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o kontakt

e-mailem na adres delfin@osirwola.pl

 1. Osoby spełniające wymagania kompetencyjne otrzymają e-mail zwrotny.

 2. Dane niezbędne do zawarcia umowy należy wysłać e-mailem z nw. załącznikami:

 1. zeskanowany obraz uprawnień instruktora pływania,

 2. zeskanowany obraz polisy OC na kwotę min 10 tys. zł,

 3. zeskanowany obraz dokumentu zapłaty za wydanie Karty Instruktora Pływania.

 1. Zakup biletu lub karnetu instruktorskiego oznacza zasilenie konta Karty instruktora Pływania kwotami ujętymi w cenniku obiektu.

 2. Koszt wykupienia Karty Instruktora Pływania określony jest w cenniku pływalni.

 3. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wykupienia Karty Instruktora Pływania dla każdego instruktora prowadzącego zajęcia w ramach podpisanej umowy.

 4. Karta Instruktora pływania stanowi dokument imienny i nie może być odstępowana innej osobie.

 5. Cena zakupu Karty Instruktora Pływania jest stała i nie zależy od ilości miesięcy pozostających

do zakończenia roku kalendarzowego.

 1. Karta upoważnia Korzystającego do prowadzenia zajęć nauki pływania dla grupy liczącej maksymalnie 3 osoby.

 2. Instruktor prowadzący zajęcia musi zachować odstęp co najmniej 1,5 m od pozostałych klientów pływalni oraz przestrzegać ograniczeń związanych z pandemią Covid 19.

 3. Należność za zakup biletu i karnetu instruktorskiego będzie każdorazowo uiszczana

w kasie pływalni po okazaniu karty i dokumentu tożsamości oraz sprawdzeniu danych osoby uprawnionej do zakupu.

 1. Osoby uczestniczące w nauce pływania, prowadzonej przez Korzystającego zobowiązane

są do poniesienia opłaty za wejście w związku z korzystaniem z pływalni we własnym zakresie.

 1. W czasie prowadzenia zajęć Korzystający zobowiązany jest do posiadania przy sobie

i widocznego eksponowania Karty Instruktora Pływania oraz okazywania jej na każde żądanie ratownika pełniącego dyżur. Instruktor nie może prowadzić zajęć w koszulce koloru czerwonego i żółtego.

 1. Instruktor jest zobowiązany do respektowania poleceń wydawanych przez ratownika pełniącego dyżur.

 2. Prowadzenie zajęć nauki pływania możliwe jest w ramach wolnych miejsc na pływalni.

 3. Prowadzący zajęcia nauki pływania nie ma prawa do rezerwacji, blokowania lub wyłączania z ogólnej dostępności części toru pływackiego, zabronione jest także utrudnianie pływania innym klientom ośrodka. Osoba prowadząca lekcje ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.


Regulamin parkingu

1. Teren parkingu stanowi integralną część Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.

Warszawy w Dzielnicy Wola ul. Esperanto 5, Warszawa (dalej jako OSiR Wola). Każdy wjeżdżający na

teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i

zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wjazd i wyjazd z parkingu jest monitorowany.

3. Korzystający z parkingu są zobowiązani do wykonywania zaleceń i poleceń

pracowników OSiR Wola.

4. Korzystający z parkingu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.

5. Parking jest niestrzeżony​. OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub

uszkodzenie znajdujących na parkingu pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych.

6. Parking jest czynny:

poniedziałek – piątek 7.00 – 22.20

sobota – niedziela 8.00 – 22.20

7. Parking jest bezpłatny dla klientów OSIR Wola w godzinach przebywania

na pływalni „Delfin ”,​w pozostałych przypadkach opłata za parking wynosi:

20 zł w godz. 7.00 - 21:20

8. Brak miejsc parkingowych nie zwalnia z opłaty.

9. Opłatę za korzystanie z parkingu należy uiścić do godz. 21:20.

10. Opłata dodatkowa za parking w godz. 22:20 – 7:00 wynosi 200 zł *

11. Opłata za zgubienie biletu wynosi 20 zł.

12. Pojazdem należy podjechać pod terminal wjazdowy/wyjazdowy z prędkością do 5

km/h.

13. Wjazd na parking możliwy jest po pobraniu biletu z terminala wjazdowego.

14. Przed wyjazdem z parkingu należy rozliczyć bilet w kasie pływalni OSiR Wola.

15. Po rozliczeniu biletu pozostaje 20 minut na opuszczenie parkingu, po tym

czasie będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 20 zł.

16. Wyjazd z parkingu jest możliwy po umieszczeniu w terminalu wyjazdowym

rozliczonego biletu otrzymanego w kasie pływalni OSiR Wola.


17. Nie wolno przejeżdżać przez zaporę wyjazdową bez zatrzymania się i włożenia

biletu do terminalu wyjazdowego.

18. Nie wolno zatrzymywać pojazdu pod szlabanem ani zaraz za nim.

19. Nie wolno wyjeżdżać za innym pojazdem przed opuszczeniem i ponownym

podniesieniem szlabanu

20. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego

użytkowania urządzeń parkingowych.

21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa do korzystania z parkingu.

* nie dotyczy klientów posiadających umowę z OSIR Wola na wynajem miejsca parkingowego OSIR