Nowa Fala regulaminy

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin porządkowy pływalni Nowa Fala (pobierz pdf)

Regulamin zajęć nauki pływania (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane (pobierz pdf)

Regulamin zajęć aqua fitness (ponierz pdf)

Regulamin zajęć aqua fitness - gimnastyka ciążowa (pobierz pdf)

Regulamin pływania w sprzęcie nurkowym (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z karnetów - e-kart (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy pływalni Nowa Fala

 1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola, z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5 (kod pocztowy 01-049
 2. Pływalnia jest czynna w godzinach:
 • poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00
 • sobota i niedziela 8:00 - 22:00

3. W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.:

a. umiejące pływać;

b. uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora);

c. nauczyciele wraz z wychowankami.

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

5. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).

7. Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć.

8. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru/basenu lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej.

9. W niecce pływalni o wymiarach 25m x 12,5m może przebywać jednorazowo nie więcej niż 50 osób.

10. W niecce pływalni o wymiarach 12,5m x 6,5m może przebywać jednorazowo nie więcej niż 30 osób

11. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej niż 15 osób.

12. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.

13. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego:

a. kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki;

b. mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.

14. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.

15. Klienci pływalni zobowiązani są do:

a. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni;

b. przejścia przez nogomyje (brodzik).

16. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.

17. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) obowiązany jest przybywać na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.

18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością).

19. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.

20. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:

a. pływać w biżuterii i zegarkach;

b. palenia tytoniu,używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej;

c. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika;

d. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.

21. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.

22. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.

23. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.

24. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.

25. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach.

26. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności.

27. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.

28. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.

29. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

30. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.

Regulamin zajęć nauki pływania

 1. Zajęcia odbywają się w pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.
 2. Nauka pływania prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu w dużej lub małej niecce pływalni.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 3 lat.
 4. Opiekunowie osób nieletnich zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach.
 5. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 15 osób.
 6. Opłata za zajęcia wnoszona jest za określoną liczbę zajęć, nie mniejszą jednak niż 8 jednostek lekcyjnych pozostających do końca turnusu (jednostka lekcyjna = 30 minut). 7. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu. (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne). Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia. Grupa zajęć nauki pływania nie może być jednak większa niż 15 osób.
 7. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.
 8. Przy zajęciach łączonych – 2x30 minut, łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 90 minut.
 9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

16. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na terenie ośrodka OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a. przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;

b. przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Pływalni Nowa Fala.


Uwagi końcowe: Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

 1. Nauczyciel wprowadza grupę do holu pływalni.
 2. Nauczyciel zgłasza przybycie grupy w szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę uczestników zajęć.
 3. Nauczyciel nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub asystuje przy odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.
 4. Grupy (osoby) bez nauczyciela nie będą wpuszczane do przebieralni.
 5. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wprowadza grupę do przebieralni.
 6. Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.
 7. Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel wyprowadza grupę z przebieralni i przeprowadza zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni.
 8. Z chwilą rozpoczęcia zajęć opiekę merytoryczną nad grupą przejmują instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSiR.
 9. W czasie zajęć nauczyciel zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego współdziałania z instruktorami pływania.

10. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada ratownik instruktorzy pływania.

11. Po zakończeniu zajęć instruktor przeprowadza zbiórkę i przekazuje uczniów nauczycielowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.

12. Nauczyciel odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.

13. Nauczyciel wyprowadza grupę z pływalni.

14. Nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego informowanie kierownictwa pływalni o sytuacjach konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.). Za zachowanie grupy na obiekcie odpowiada nauczyciel.

Regulamin zajęć aqua aerobik

 1. Zajęcia odbywają się w pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskeigo 1.
 2. Aqua aerobic prowadzony jest wg ustalonego harmonogramu w małej niecce pływalni.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 lat.
 4. Aqua aerobic prowadzony jest w grupach do 15 osób.
 5. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu lub biletu – w ramach wolnych miejsc.
 6. Karnet upoważnia do uczestniczenia w określonej ilości następujących po sobie zajęć. Minimalna liczba zajęć wymagana do zakupu karnetu wynosi 4 (dotyczy zajęć pozostających do końca turnusu).
 7. W przypadku nieobecności uczestnika organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne). Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia. Grupa ćwiczących nie może być jednak większa niż 15 osób.
 8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 45 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 75 minut.
 9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

16. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na terenie ośrodka OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a. przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;

b. przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Pływalni Nowa Fala.

Uwagi końcowe: Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług).


Regulamin zajęć aqua fitness

 1. Zajęcia odbywają się w pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.
 2. Aqua fitness prowadzony jest wg ustalonego harmonogramu w małej niecce pływalni.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 lat.
 4. Aqua fitness prowadzony jest w grupach do 15 osób.
 5. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu lub biletu – w ramach wolnych miejsc.
 6. Karnet upoważnia do uczestniczenia w określonej ilości następujących po sobie zajęć. Minimalna liczba zajęć wymagana do zakupu karnetu wynosi 4 (dotyczy zajęć pozostających do końca turnusu).
 7. W przypadku nieobecności uczestnika organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu. (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne). Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia. Grupa ćwiczących nie może być jednak większa niż 15 osób.
 8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.
 9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

16. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na terenie ośrodka OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a. przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;

b. przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Pływalni Nowa Fala.

Uwagi końcowe: Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług).


Regulamin zajęć aqua fitness - gimnastyka ciążowa

 1. Zajęcia odbywają się w pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.
 2. Gimnastyka ciążowa prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu w małej niecce pływalni.
 3. Gimnastyka ciążowa prowadzona jest w grupach do 15 osób.
 4. Z zajęć można korzystać po wykupieniu karnetu lub biletu – w ramach wolnych miejsc.
 5. Karnet upoważnia do uczestniczenia w określonej ilości następujących po sobie zajęć. Minimalna liczba zajęć wymagana do zakupu karnetu wynosi 4(dotyczy zajęć pozostających do końca turnusu).
 6. W przypadku nieobecności uczestnika organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu. (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne). Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia. Grupa ćwiczących nie może być jednak większa niż 15 osób.
 7. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.
 8. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.
 9. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

10. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

11. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

12. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

13. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.

14. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.

15. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.

16. Za rzeczy wartościowe pozostawione, nie zdeponowane w schowkach a pozostawione w szatni lub na terenie ośrodka OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

17. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a. przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;

b. przestrzegania regulaminu zajęć oraz regulaminu Pływalni Nowa Fala.

Uwagi końcowe: Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług).


Regulamin pływania w sprzęcie nurkowym

 1. Osoby prowadzące szkolenia nurkowe na pływalniach OSiR Wola powinny posiadać uprawnienia zezwalające na prowadzenie ww. zajęć np.: CMAS, PADI, itp.
 2. Uprawnienia, o jakich mowa w punkcie 1 należy okazać na każde żądanie przedstawiciela ośrodka (kierownik, inspektor, ratownicy).
 3. Do wynajęcia torów na potrzeby nurkowania rekreacyjnego upoważnione są osoby posiadające uprawnienia nurkowe.
 4. Osoby nie posiadające uprawnień nurkowych mogą wynajmować tory na potrzeby nurkowania rekreacyjnego pod warunkiem zapewnienia sobie opieki instruktora nurkowania. Instruktor nurkowania bierze całkowitą odpowiedzialność za poczynania nadzorowanej grupy.
 5. Organizator szkolenia lub instruktor nadzorujący nurkowanie rekreacyjne przyjmuje do wiadomości i wykonania postanowienia dotyczące odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody podczas organizowanych zajęć, a zawarte w regulaminie wewnętrznym Ośrodka, oraz zobowiązuje się do przestrzegania porządku ustalonego powyższym regulaminem.
 6. Osoby nurkujące zwolnione są z respektowania postanowień zawartych w następujących punktach regulaminu wewnętrznego ośrodka: 19A; 19D.
 7. Ze względu na specyfikę tematu dopuszcza się do użytkowania w wodzie następujących elementów ekwipunku nurkowego: - sprzęt ABC (maska z hartowanym szkłem, rurka, płetwy); - pianki neoprenowe, rękawice, kapcie, buty; - butle nurkowe zabezpieczone w odpowiedni sposób przed możliwością spowodowania uszkodzeń fizycznych na terenie pływalni (kołnierze neoprenowe); - manometry, konsole nurkowe, głębokościomierze, itp. - automaty nurkowe; - kamizelki wypornościowe; - śrutowe pasy balastowe.
 8. Ratownik pełniący dyżur ma prawo zakazać używania sprzętu nurkowego, który nie został wcześniej dokładnie umyty.
 9. Wniesienie sprzętu nurkowego strefy płatnej możliwe jest na 30 minut przed rozpoczęciem rezerwacji. Strefę płatną należy opuścić najpóźniej 30 minut po zakończeniu rezerwacji. Po przekroczeniu ustalonego limitu czasu naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 0,30 zł od osoby za każdą rozpoczętą minutę.

10. Kursanci, nurkujący rekreacyjnie i instruktorzy nurkowania korzystają z torów wyłącznie w godzinach ich wynajęcia.

11. Butle i pasy nurkowe powinny być używane z należytą ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzeń pływalni. Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być wyłożone matami głuszącymi.

12. Szkolenie teoretyczne (wprowadzenie do zajęć lub ich podsumowanie) nie może odbywać się na płycie pływalni przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć.

13. Opłata za wynajęcie torów powinna być wniesiona w kasie pływalni najpóźniej dzień przed rezerwowanym terminem, po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.

14. Ośrodek ma prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu drugiej strony porozumienia

Regulamin korzystania z karnetów (e-kart)

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione na pływalniach

Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. E-karty można wykorzystywać na pływalniach:

a) Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 w Warszawie

b) Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 w Warszawie

c) Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie

3. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 25 m może przebywać max 50 osób, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 6,25 m może przebywać max 15 osób*, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu.

4. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

5. Karnety nie obowiązują w czasie trwania rezerwacji (dotyczy całego lub części obiektu).

6. Wykaz rezerwacji pływalni znajduje się na stronie www.osirwola.pl

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalniach.

8. Istnieje możliwość zakupu czterech różnych rodzajów karnetów:

a) e-karta STANDARD - Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta**

b) e-karta STANDARD PLUS - Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta **

c) e-karta STANDARD MAX - Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta **

d) e-karta NO LIMIT - Karnet imienny (bez limitu wejść) – ważny 30 dni z dokumentem tożsamości.

9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

10. Ceny karnetów określa cennik pływalni.

11. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa pobytu na basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu wybranego czasu pobytu pobierana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia. Wysokości dopłat określone są w cenniku obiektu

12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż zadeklarowane 60 minut nie otrzymują zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.

13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata winna być uregulowana w kasie.

14. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

15. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego ważności.

16. Opłata za wydanie zagubionego lub zniszczonego karnetu wynosi 10 zł.

17. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

* Nie dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci z opiekunem.

** Karnet jest ważny maksymalnie 90 dni. Jeżeli wyczerpanie stanu konta na karcie nastąpiło przed upływem 90 dni karnet traci ważność.