Koło regulaminy

Przed wejściem na halę proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin porządkowy hali "Koło" (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z hali przez szkoły oraz grupy zorganizowane (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sauny suchej (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z siłowni (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z kortu squash (pobierz pdf)

Regulamin imprez masowych (pobierz pdf)

Regulamin używania karnetów (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sali fitness (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sali fitness w pawilonie (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy hali "Koło" podczas pandemii COVID 19

 1. Hala sportowa „Koło” jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.
 2. Obiekt jest czynny: poniedziałek - niedziela w godz. 8:00-22:00. OSIR zastrzega sobie, że dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie ze względu na działalność obiektu.
 3. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa obiektu w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram zajęć.
 4. Z hali mogą korzystać: dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna, kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora, grupy zorganizowane, zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Maksymalna ilość osób korzystających z obiektu hali nie może przekroczyć 150 osób. Za weryfikację ilości odpowiadają pracownicy hali.
 6. Wyłącza się możliwość korzystania z obiektu kibiców, opiekunów, rodziców, podczas zajęć, zawodów innych imprez odbywających się na obiekcie
 7. Użytkownikom zabrania się : wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, wprowadzania psów (za wyjątkiem psów specjalnie szkolonych do pomocy osobom niepełnosprawnym) i innych zwierząt na teren Ośrodka.
 8. Zakazuje się ponadto wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 9. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu stosowania środków odurzających.
 10. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.
 11. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: Używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys itp.) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni, pomieszczeń sanitarnych podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i p-poż na terenie Ośrodka dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy informowanie pracowników obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących zagrożeniach
 12. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z szatni osoby upoważnione za okazaniem karnetu, biletu lub na podstawie odrębnych ustaleń.
 13. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
 14. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 15. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub pracownikom obiektu.
 16. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka, a nie zdeponowane w schowkach OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Kierownictwo OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na hali w celu przeprowadzenia imprez sportowych.
 18. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzonych uchybień – zakazać korzystania z Hali Sportowej.
 19. Kierownictwo i pracownicy obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania ich zaleceń i poleceń.
 20. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.
 21. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 22. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.
 23. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 24. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 25. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 26. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 27. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 28. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu.
 29. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej.
 30. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

Regulamin korzystania z hali przez grupy zorganizowane oraz szkoły

1. Hala sportowa ,,Koło" jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola. 2. Obiekt jest czynny:

• poniedziałek - piątek w godz. 8:00-22:30, sobota - niedziela w godz. 8:00-22:00,

• w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

3. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram zajęć.

4. Zabrania się wnoszenia na halę sportową:

• wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych.

5. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu stosowania środków odurzających.

6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

• pozostawienie okryć zewnętrznych i zmienionego obuwia w szatni głównej. używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys itp.), przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni, pomieszczeń sanitarnych, podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,

• ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i P-Poż na terenie Ośrodka, dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy, zgłaszanie pracownikom obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących zagrożeniach,

7. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z szatni osoby upoważnione (nauczyciele lub opiekunowie grup).

8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.

9. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego należącego do Ośrodka, po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.

10. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz niećwiczący przebywają przez cały czas trwania zajęć w wyznaczonym miejscu i w zasięgu wzroku nauczyciela lub opiekuna.

11. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.

12. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub pracownikom obiektu.

14. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka a nie zdeponowane w schowkach OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

15. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie. 16. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na hali w celu przeprowadzenia imprez sportowych.

17. Kierownictwo i pracownicy obiektu sprawują nadzor nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania ich zaleceń i poleceń.

18. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

20. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

Regulamin korzystania z sauny suchej podczas pandemii COVID 19

1. Sauna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00

2. Rezerwacji sauny należy dokonywać telefonicznie nie później niż 2 godziny przed planowanym wejściem.

3. Skorzystanie z sauny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sauny suchej oraz wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.

4. Z sauny mogą korzystać osoby po wykupieniu biletu lub na podstawie odrębnych ustaleń.

5. Wejście do sauny odbywa się w ramach wolnych miejsc.

6. Korzystający z sauny zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracownika obiektu odpowiedzialnego za obsługę sauny. Regulator czasu i temperatury obsługiwany jest tylko i wyłącznie przez instruktora.

7. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, takich jak: choroby serca i naczyń krwionośnych, nadciśnienia, osoby po udarach, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, padaczkę (epilepsję).

8. W saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

9. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp. Nie będą obsługiwane! 10.Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

11. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

12.Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.

13.Sauna w hali "Koło" jest sauną suchą. W pomieszczeniu sauny zabronione jest polewanie wodą (lub inną cieczą) ciała, pieca, rynienki (leja) oraz innych elementów wyposażenia

14.Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzeń ciała.

15.Jeden cykl w saunie trwa około 25 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 - 12 minut stopniowego ochładzania ciała wodą.

16.Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

17.W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. 18.Na każdym etapie korzystania z sauny należy dbać o dobre przegrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.

19. Należy stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.

20. Korzystanie z sauny kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą.

21. Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 - 1,01) wód mineralnych lub soków.

22.Sauna w hali "Koło" jest sauną koedukacyjną. Mając na uwadze komfort pań i panów relaksujących się w saunie prosimy o zakrywanie intymnych części ciała ręcznikami.

23.Wszystkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję zabiegu w saunie, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.

24. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu sauny).

25.Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

26.Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób ćwiczących w siłowni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.

27.Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

28.W saunie Hali Koło jednocześnie mogą przebywać 2 osoby.

29. Należy utrzymywać 2 m odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.

30. Uczestnicy po zakończeniu użytkowania sauny są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

31. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

32.Osobom w wieku powyżej 60 r. życia lub cierpiące na przewlekłe choroby, w tym otyłość zaleca się rozważne korzystanie z sauny najlepiej w godzinach najmniej uczęszczanych bez obecności innych osób. 33.Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim - Pracownik OSiR zgłosi ten incydent Policji.

34. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

35.Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka a nie zdeponowane w schowkach OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności

36. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej.

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.


Regulamin imprez masowych

1.Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), odbywającej się na terenie Hali Sportowej ,,KOŁO" Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprez oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.

3. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem pracownikowi ochrony działającemu z ramienia organizatora, ważnego dokumentu upoważniającego do wstępu.

4. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym wydawanym przez członków służby ochrony z ramienia organizatora.

5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z wskazaniem organizatora oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

6. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.

7. Organizator wykonując postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu, działa poprzez pracowników Agencji Ochrony, stanowiących służbę ochrony organizatora, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy masowej.

8. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych sektorów i miejsc, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet itp. udziela służba ochrony organizatora.

9. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zaleceń zarządcy obiektu, organizatora oraz służby ochrony

10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora, służb ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

11. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.

14. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów (za wyjątkiem psów specjalnie szkolonych do pomocy osobom niepełnosprawnym) lub innych zwierząt.

15. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.

16. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu.

17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

18. Służby porządkowe są zobowiązane odmówić wstępu na imprezę masową osobie odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w imprezie masowej, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust.2 w/w Ustawy.

19. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo-niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych itp.

20. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska szkoły, klubu, drużyny wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe).

21. Organizator imprezy gwarantuje klientowi prawo wglądu do swoich danych osobowych.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator imprezy.


Regulamin korzystania z siłowni podczas pandemii COVID 19

 1. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń kierownictwa i pracowników obiektu.
 2. Skorzystanie z siłowni jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.
 3. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia. Siłownia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-11:00, 11:30-14:30, 15:00-18:00, 18:30-21:30
 4. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także przyjmowania i wykonywania w szatni oraz na siłowni zastrzyków ze środków anabolicznych.
 5. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, po przedstawieniu stosownych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Do wejścia na siłownię uprawnia karnet (e-karta), bilet jednorazowy lub karta lojalnościowa honorowana na obiekcie.
 7. Zasady sprzedaży karnetów określa Regulamin użytkowania karnetów (e – kart) w Hali Sportowej „Koło”.
 8. Na karnet open można wejść jeden raz w ciągu dnia.
 9. Bilet instruktorski dotyczy osób prowadzących za zgodą Dyrekcji OSiR Wola działalność polegającą na usłudze prowadzenia zajęć na siłowni administrowanej przez OSiR. Podstawą wykupienia biletu instruktorskiego jest podpisanie Umowy z OSiR, przedłożenie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć na siłowni oraz zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę min 1 000 000 zł.
 10. Przed pobraniem kluczyka do szatni należy zgłosić się do kasy w celu zdjęcia wejścia z karnetu.
 11. Klient wykupujący karnet lub bilet i korzystający z siłowni oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 12. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w czasie ćwiczeń, jak również za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 13. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do uwag instruktorów.
 14. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy poinformować o tym instruktora.
 15. Ze względów bezpieczeństwa kobiety w ciąży proszone są o poinformowanie o swoim stanie instruktora przed rozpoczęciem ćwiczeń.
 16. Na terenie siłowni obowiązuje strój sportowy i zmienione obuwie sportowe.
 17. Ze względów bezpieczeństwa nie ćwiczymy w klapkach.
 18. Na siłowni mogą przebywać jedynie osoby aktualnie ćwiczące.
 19. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na miejsce używanego sprzętu) oraz zachowania czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).
 20. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie zapanować.
 21. Instruktor ma prawo do sprawdzania uprawnienia klienta do przebywania na siłowni oraz usunięcia klientów nie przestrzegających regulaminu.
 22. Klienci, którzy zakończyli trening na siłowni proszeni są o bezzwłoczny zwrot kluczyka do szafki.
 23. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka klient ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu.
 24. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
 25. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka, a nie zdeponowane w schowkach OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.
 26. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na siłowni oraz zmiany godzin jej funkcjonowania o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Klienta.
 27. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do siłowni oraz w samej siłowni).
 28. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 29. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób ćwiczących w siłowni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.
 30. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 31. W siłowni Hali Koło jednocześnie może przebywać 12 osób ćwiczących (1 osoba na 10 m2)
 32. Dopuszcza się używanie co drugiej maszyny w tym samym momencie z zachowaniem przynajmniej 2 m odległości pomiędzy ćwiczącymi.
 33. Należy zdezynfekować każde używane urządzenie po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez Klienta przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.
 34. Uczestnicy po zakończeniu treningu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 35. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 36. Rekomenduje się, aby Uczestnicy przychodzili na obiekt sportowy przebrani w strój sportowy.
 37. Osobom w wieku powyżej 60 r. życia lub cierpiące na przewlekłe choroby, w tym otyłość zaleca się rozważne korzystanie z siłowni najlepiej w godzinach najmniej uczęszczanych bez obecności innych osób.
 38. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie,
 39. Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik OSiR zgłosi ten incydent Policji.
 40. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 41. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej.
 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

Regulamin korzystania z kortu squash w czasie pandemii COVID 19

1. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR Wola.

2. Wstęp na kort dozwolony jest jedynie w godzinach jego otwarcia.

3. Squash jest czynny: od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 21:00

4. Klientem obiektu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, po przedstawieniu stosownych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Do wejścia na squash uprawnia ważny karnet (e-karta) lub bilet jednorazowy.

6. Zasady sprzedaży karnetów określa Regulamin użytkowania karnetów (e-kart) w Hali Sportowej „Koło".

7.Rezerwację kortu można dokonywać w kasie Hali ,,Koło", mailowo, telefonicznie podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu.

8. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. W czas 60 min wlicza się przebranie i umycie pod prysznicem.

9. Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu wejścia z góry.

10. Aby przedłużyć stałą rezerwację należy, najpóźniej w dniu ostatniej opłaconej gry wykupić kolejny karnet.

11. W celu odwołania wejścia karnetowego na squash i przeniesienia go na inny termin, należy zawiadomić pracownika hali , Koło" najpóźniej na dobę przed planowanym wejściem. Brak powiadomienia lub powiadomienie w tym samym dniu zajęć spowoduje utratę wejścia. Przeniesienie rezerwacji kortu jest możliwe, pod warunkiem że karnet nie stracił ważności.

12. Przed pobraniem kluczyka do szatni należy zgłosić się do kasy w celu zdjęcia wejścia z karnetu.

13. Klientów squash obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia sportowego.

14. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest zapoznanie się z przepisami gry w squash oraz wykonanie kilkuminutowej rozgrzewki.

15. Klient wykupujący karnet lub bilet i korzystający z kortu squash oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. 16. OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w czasie ćwiczeń, jak również za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

17. Klient, który w czasie gry w squash źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać grę i powiadomić pracowników Ośrodka.

18. Zabrania się wnoszenia na kort napojów i pozostawiania na jego podłodze butelek z napojami, bidonów, ręczników, telefonów komórkowych, zegarków oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudnić grę i spowodować zagrożenie zdrowia dla graczy na korcie.

19. Po skorzystaniu z kortu kluczyk do szafki należy zwrócić do obsługi obiektu.

20. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka klient ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu.

21. W przypadku gdy piłka zawiśnie na konstrukcji kortu, prosimy o tym fakcie poinformować kasę.

22. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka, a nie zdeponowane w schowkach, OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

23. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji na squash oraz zmiany godzin funkcjonowania kortu o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Klienta telefonicznie lub inną drogą.

24. Skorzystanie ze squash jest jednoznaczne z akceptacją powszego regulaminu oraz regulaminu obowiązującego w obiekcie.

25. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do squasha).

26. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich 27. okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

28. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób ćwiczących w siłowni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.

29. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

30. Na korcie squasha Hali Koło jednocześnie mogą przebywać 2 osoby ćwiczące

31. Uczestnicy po zakończeniu treningu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

32. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na kort do squasha niezwiązanych zwyczajowo z uprawnianą w trakcie zajęć dyscypliną.

33. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

34. Rekomenduje się, aby Uczestnicy przychodzili na obiekt sportowy przebrani w strój sportowy.

35. Osobom w wieku powej 60 r. życia lub cierpiące na przewlekłe choroby, w tym otyłość zaleca się rozważne korzystanie z kortu do squasha najlepiej w godzinach najmniej uczęszczanych bez obecności innych osób.

36. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik OSiR zgłosi ten incydent Policji.

37. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

38. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej.

39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.


Regulamin używania karnetów

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety zakupione w Hali Sportowej Koło – obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.
 2. Karnety (e-karty) na siłownię można wykorzystywać w siłowni Hali Sportowej „Koło” przy ul. Obozowej 60 oraz w siłowni Hali Sportowej „Reduta” przy ul. Redutowej 37.
 3. Korzystanie z karnetów możliwe jest w dniach i godzinach funkcjonowania hali sportowej, nie ma możliwości skorzystania z zajęć po godzinach wykraczających poza harmonogram funkcjonowania obiektu.
 4. Harmonogram funkcjonowania obiektu, znajduje się na stronie internetowej www.osirwola.pl
 5. Wszystkie karnety są dokumentami imiennymi, ważnymi z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 6. Karnet określa ilość wejść i rodzaj zajęć uprawniający posiadacza do korzystania z usług Hali Sportowej „Koło” zgodnie z terminem jego wykorzystania.
 7. Rodzaje karnetów, ich ceny oraz zasady wykorzystania określone są w cenniku Hali Sportowej „Koło”.
 8. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego ważności.
 9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.
 10. Po upływie terminu ważności karnetu, niewykorzystane wejścia nie podlegają przedłużeniu.
 11. Ośrodek nie zwraca środków pieniężnych za niewykorzystane wejścia, zarówno w trakcie wykorzystywania karnetu jak i po zakończeniu terminu jego ważności.
 12. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.
 13. Czas korzystania z siłowni w ramach pojedynczego wejścia nie jest limitowany.
 14. Czas zajęć Nordic Walking oraz korzystania z kortu do squash w ramach pojedynczego wejścia wynosi 60 minut.
 15. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu w kasie obiektu za okazaniem dokumentu tożsamości lub dowodu zakupu.
 16. Za wydanie duplikatu za zagubiony lub zniszczony karnet klient ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu, regulaminu korzystania z siłowni oraz kortu do squash.
 18. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami sprzedaży i korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.

Regulamin korzystania z sali fitness

1. Sala fitness zlokalizowana jest w budynku Hali Sportowej ,, Koło’’ przy ul. Obozowej 60 w Warszawie. Hala Sportowa ,, Koło’’ jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR.

3. Sala fitness jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 22:00 oraz soboty i niedziele w godz.8:00 - 21:00.

4. Przed skorzystaniem z sali fitness należy zapoznać się z treścią Regulaminu Hali Sportowej ,,Koło’’ oraz treścią niniejszego regulaminu.

5. Użytkownikami sali fitness mogą być:

a. grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

b. klienci indywidualni lub grupy zorganizowane na podstawie odrębnych ustaleń.

6. Korzystanie z sali fitness może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Hali, zgodnie z harmonogramem rezerwacji lub po wykupieniu biletu jednorazowego.

7. Wszelkie zajęcia i treningi w sali fitness mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora, trenera lub osoby posiadającej inne, zaakceptowane przez kierownictwo hali uprawnienia (nie dotyczy wynajmu sali na cele niezwiązane z aktywnością fizyczną)

8. Do korzystania z sali fitness uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika lub odrębnej umowy.

9. Wszystkich korzystających z sali fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na sportowe z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).

10. Klucze do sali fitness pobierane są w szatni głównej znajdującej się w holu głównym na parterze. Klucze pobiera i zdaje osoba prowadząca zajęcia. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł.

11. Osoby ćwiczące w ramach zajęć prowadzonych w Sali fitness powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.

12. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.

13. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

14. W sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.

15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

16. Za przedmioty wartościowe niezdeponowane w wyznaczonych do tego celu schowkach Hala Sportowa ,,Koło’’ nie odpowiada.

17. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Ośrodek nie odpowiada.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

20. Korzystanie z Sali Fitness jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na obiekcie.

21. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej „Koło” w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Regulamin korzystania z sali fitness w pawilonie

1. Sala fitness w pawilonie zlokalizowana jest przy budynku Hali Sportowej ,, Koło’’ przy ul. Obozowej 60 w Warszawie. Hala Sportowa ,, Koło’’ jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR.

3. Sala fitness w pawilonie jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 22:00 oraz soboty i niedziele w godz. 8:00 - 21:00.

4. Przed skorzystaniem z sali fitness w pawilonie należy zapoznać się z treścią Regulaminu Hali Sportowej ,,Koło’’ oraz treścią niniejszego regulaminu.

5. Użytkownikami sali fitness w pawilonie mogą być:

a. grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

b. klienci indywidualni lub grupy zorganizowane na podstawie odrębnych ustaleń.

6. Korzystanie z sali fitness w pawilonie może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Hali, zgodnie z harmonogramem rezerwacji lub po wykupieniu biletu jednorazowego.

7. Wszelkie zajęcia i treningi w sali fitness w pawilonie mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora, trenera lub osoby posiadającej inne, zaakceptowane przez kierownictwo hali uprawnienia. (nie dotyczy wynajmu sali na cele niezwiązane z aktywnością fizyczną)

8. Do korzystania z sali fitness w pawilonie uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika lub odrębnej umowy.

9. Wszystkich korzystających z sali fitness w pawilonie obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na sportowe, z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).

10. Klucze do sali fitness w pawilonie pobierane są w szatni głównej znajdującej się w holu głównym na parterze. Klucze pobiera i zdaje osoba prowadząca zajęcia. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł. Zwrot klucza do sali fitness w pawilonie po odbytych zajęciach, kończących się o godz. 22:00 musi nastąpić do godziny 22:30.

11. Osoby ćwiczące w ramach zajęć prowadzonych w sali fitness w pawilonie powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.

12. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.

13. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

14. W sali fitness w pawilonie obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.

15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

16. Za przedmioty wartościowe niezdeponowane w wyznaczonych do tego celu schowkach Hala Sportowa ,,Koło’’ nie odpowiada.

17. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Ośrodek nie odpowiada.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

20. Korzystanie z Sali Fitness w Pawilonie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na obiekcie.

21. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej „Koło” w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.