Reduta regulaminy

Aktualizacja 2021

Przed wejściem na halę proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin porządkowy hali Reduta Aktualizacja (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z siłowni (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z e-kart (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej (pobierz pdf)

Regulamin parkingu (pobierz pdf)

Regulamin imprez masowych (pobierz pdf)

Regulamin porządkowy hali Reduta

 1. Hala sportowa „Reduta” jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

 2. Obiekt jest czynny:

- poniedziałek - piątek w godz. 7:00-22:00

- sobota – niedziela w godz. 8:00-22:00.

OSIR zastrzega sobie, że dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie ze względu na działalność obiektu.

 1. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa obiektu w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram zajęć.

 2. Z hali mogą korzystać: dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna, kluby
  i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora, grupy zorganizowane, zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 3. Maksymalna ilość osób korzystających z obiektu hali nie może przekroczyć limitów osób określonych zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za weryfikację ilości odpowiadają pracownicy hali. W przypadku imprez, wydarzeń sportowych oraz meczy organizator.

 4. Korzystanie z obiektu kibiców, opiekunów, rodziców, podczas zajęć, zawodów innych imprez odbywających się na obiekcie, podlega ograniczeniom ilościowym i organizacyjnym zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Za weryfikację ilości oraz organizację trybun odpowiadają pracownicy hali. W przypadku imprez, wydarzeń sportowych oraz meczy organizator.

 5. Użytkownikom zabrania się : wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, wprowadzania psów
  (za wyjątkiem psów specjalnie szkolonych do pomocy osobom niepełnosprawnym) i innych zwierząt na teren Ośrodka.

 6. Zakazuje się ponadto wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających.

 7. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu stosowania środków odurzających.

 8. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych.

 9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: Używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, rys itp.) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni, pomieszczeń sanitarnych podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i p-poż na terenie Ośrodka dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy informowanie pracowników obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących zagrożeniach

 10. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z szatni osoby upoważnione za okazaniem karnetu, biletu
  lub na podstawie odrębnych ustaleń.

 11. Uczestnicy zajęć uprawnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem
  i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć,
  po tym terminie szatnia musi być opuszczona.

 12. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.

 13. Osoby korzystające z hali sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 14. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi
  lub pracownikom obiektu.

 15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka, a nie zdeponowane
  w schowkach OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

 16. Kierownictwo OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na hali w celu przeprowadzenia imprez sportowych.

 17. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzonych uchybień – zakazać korzystania z Hali Sportowej.

 18. Kierownictwo i pracownicy obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania ich zaleceń i poleceń.

 19. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.

 20. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

 21. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), mają obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 22. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

 23. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

 24. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

 25. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się
  do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

 26. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

 27. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo
  z użytkowaniem obiektu.

 28. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej.

 29. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
  i przestrzegania zawartych w nim zapisów.


Regulamin korzystania dla szkół

1. Hala Sportowa „Reduta” przy ulicy Redutowej 37 w Warszawie jest czynna: • poniedziałek - piątek w godz. 7:00-22:00 • w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

2. Korzystanie z hali odbywa się w oparciu o aktualny harmonogram zajęć.

3. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.

4. Zabrania się wnoszenia na halę sportową: • wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, • środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych.

5. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

6. Na terenie Ośrodka OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA na sportowe z podeszwą niebrudząi pozostawienie zmienionego obuwia w szatni głównej.

7. Klucze do pomieszczeń mogą pobierać z szatni osoby upoważnione (nauczyciele lub opiekunowie grup).

8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.

9. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz niećwiczący przebywają przez cały czas trwania zajęć w wyznaczonym miejscu i w zasięgu wzroku nauczyciela lub opiekuna.

10. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach.

11. Na terenie hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie podporządkowanie się poleceniom personelu obiektu.

12. Na terenie hali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

13. Użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P-Poż na terenie Ośrodka.

14. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

15. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu a pozostawione na terenie hali, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.

16. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.

17. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na hali w celu przeprowadzenia imprez sportowych.

18. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownika hali od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

19. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z usług Hali Sportowej.


Regulamin siłowni

 1. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń kierownictwa i pracowników obiektu.

 2. Skorzystanie z siłowni jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.

 3. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia. Siłownia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-11:00, 11:30-14:30, 15:00-18:00, 18:30-21:30

 4. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także przyjmowania i wykonywania w szatni oraz na siłowni zastrzyków ze środków anabolicznych.

 5. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, po przedstawieniu stosownych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów.

 6. Do wejścia na siłownię uprawnia karnet (e-karta), bilet jednorazowy lub karta lojalnościowa honorowana na obiekcie.

 7. Zasady sprzedaży karnetów określa Regulamin użytkowania karnetów (e – kart).

 8. Na karnet open można wejść jeden raz w ciągu dnia.

 9. Bilet instruktorski dotyczy osób prowadzących za zgodą Dyrekcji OSiR Wola działalność polegającą na usłudze prowadzenia zajęć na siłowni administrowanej przez OSiR. Podstawą wykupienia biletu instruktorskiego jest podpisanie Umowy z OSiR, przedłożenie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć na siłowni oraz zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę min 1 000 000 zł.

 10. Przed pobraniem kluczyka do szatni należy zgłosić się do kasy w celu zdjęcia wejścia z karnetu.

 11. Klient wykupujący karnet lub bilet i korzystający z siłowni oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 12. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w czasie ćwiczeń, jak również za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 13. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do uwag instruktorów.

 14. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy poinformować o tym instruktora.

 15. Ze względów bezpieczeństwa kobiety w ciąży proszone są o poinformowanie o swoim stanie instruktora przed rozpoczęciem ćwiczeń.

 16. Na terenie siłowni obowiązuje strój sportowy i zmienione obuwie sportowe.

 17. Ze względów bezpieczeństwa nie ćwiczymy w klapkach.

 18. Na siłowni mogą przebywać jedynie osoby aktualnie ćwiczące.

 19. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na miejsce używanego sprzętu) oraz zachowania czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).

 20. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie zapanować.

 21. Instruktor ma prawo do sprawdzania uprawnienia klienta do przebywania na siłowni oraz usunięcia klientów nie przestrzegających regulaminu.

 22. Klienci, którzy zakończyli trening na siłowni proszeni są o bezzwłoczny zwrot kluczyka do szafki.

 23. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka klient ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu.

 24. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub ich zniszczenia, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.

 25. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka, a nie zdeponowane w schowkach OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

 26. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na siłowni oraz zmiany godzin jej funkcjonowania o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Klienta.

 27. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do siłowni oraz w samej siłowni).

 28. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

 29. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób ćwiczących w siłowni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.

 30. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

 31. W siłowni Hali Reduta jednocześnie może przebywać 20 osób ćwiczących (1 osoba na min.10 m2)

 32. Dopuszcza się używanie co drugiej maszyny w tym samym momencie z zachowaniem przynajmniej 2 m odległości pomiędzy ćwiczącymi.

 33. Należy zdezynfekować każde używane urządzenie po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez Klienta przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.

 34. Uczestnicy po zakończeniu treningu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

 35. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.

 36. Rekomenduje się, aby Uczestnicy przychodzili na obiekt sportowy przebrani w strój sportowy.

 37. Osobom w wieku powyżej 60 r. życia lub cierpiące na przewlekłe choroby, w tym otyłość zaleca się rozważne korzystanie z siłowni najlepiej w godzinach najmniej uczęszczanych bez obecności innych osób.

 38. Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie,

 39. Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik OSiR zgłosi ten incydent Policji.

 40. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

 41. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Hali Sportowej.

 42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

Regulamin korzystania z e-kart

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione w Hali Sportowej Reduta - obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. E-karty można wykorzystywać w siłowni Hali Sportowej Reduta przy ul. Redutowej 37 i w Hali Sportowej Koło przy ul. Obozowej 60.

3. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

4. Korzystanie z karnetów możliwe jest w dniach i godzinach funkcjonowania hali sportowej, nie ma możliwości wejścia do siłowni po godzinach funkcjonowania kasy obiektu.

5. Harmonogram funkcjonowania obiektu znajduje się na stronie internetowej www.osirwola.pl

6. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.

8. Rodzaje karnetów, ich ceny oraz zasady wykorzystania określone są w cenniku Hali Sportowej Reduta.

9. Wszystkie karnety są dokumentami imiennymi, ważnymi z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 10. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

11. Czas korzystania z siłowni w ramach pojedynczego wejścia nie jest limitowany.

12. Ośrodek nie zwraca środków pieniężnych za niewykorzystane wejścia

13. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego ważności.

14. Za wydanie duplikatu za zagubiony lub zniszczony karnet klient ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

16. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.


Regulamin korzystania z sali fitness

1. Salka gimnastyczna zlokalizowana jest w budynku Hali Sportowej Reduta przy ul. Redutowej 37 w Warszawie. Hala Sportowa Reduta jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR.

3. Salka gimnastyczna jest czynna: od pon. do pt. w godzinach 7:00 - 22:00 w sob. i niedz. 8:00 - 22:00 4. Przed skorzystaniem z salki gimnastycznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu Hali Sportowej Reduta oraz treścią niniejszego regulaminu.

5. Użytkownikiem salki gimnastycznej mogą być: a. grupy szkolne lub studenci pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, b. klienci indywidualni lub grupy zorganizowane na podstawie odrębnych ustaleń.

6. Korzystanie z salki gimnastycznej może odbywać się wyłącznie za zgodą kierownika Hali, zgodnie z harmonogramem rezerwacji lub po wykupieniu biletu jednorazowego.

7. Wszelkie zajęcia i treningi w salce gimnastycznej mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora, trenera lub osoby posiadającej inne, zaakceptowane przez kierownictwo hali uprawnienia. (nie dotyczy wynajmu sali na cele nie związane z aktywnością fizyczną)

8. Do korzystania z salki gimnastycznej uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika lub odrębnej umowy.

9. Wszystkich korzystających z sali obowiązuje strój i obuwie sportowe z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).

10. Klucze do szatni zbiorczej znajdują się w szatni w holu głównym. Klucze pobiera i zdaje osoba prowadząca zajęcia. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł.

11. Osoby ćwiczące w ramach zajęć prowadzonych w salce gimnastycznej powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.

12. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.

13. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

14. W salce gimnastycznej obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.

15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.

16. Za przedmioty wartościowe nie zdeponowane w wyznaczonych do tego celu schowkach Ośrodek nie odpowiada.

17. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Ośrodek nie odpowiada.


Regulamin parkingu hali Reduta

1. Teren parkingu stanowi integralną część Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola ul. Esperanto 5, Warszawa. Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wjazd i wyjazd z parkingu jest rejestrowany.

3. Korzystający są zobowiązani do wykonywania zaleceń i poleceń pracowników.

4. Korzystający są zobowiązani do zachowania porządku i czystości.

5. Parking jest niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących na parkingu pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych.

6. Parking jest czynny: poniedziałek – piątek 6:50 – 21:00

sobota – niedziela 7:50 – 21:00

7. Parking jest bezpłatny dla klientów OSIR Wola w czasie korzystania z hali sportowej ”REDUTA”, nie dłużej niż 3 godziny, w pozostałych przypadkach opłata za parking wynosi: 20 zł (pierwsze 15 min. bezpłatnie). Opłaty można dokonać wyłącznie w kasie obiektu w godzinach 7:00 – 21:00.

8. Opłata dodatkowa za jeden okres w taryfie nocnej w godz, 21:00 - 06:50 wynosi 200 zł

9. Zabrania się korzystania z wyznaczonych miejsc abonamentowych dla osób wjeżdżających na teren parkingu.

10. Brak miejsc parkingowych nie zwalnia z opłaty.

11. Opłatę za korzystanie z parkingu należy uiścić do godz. 21:00.

12. Pojazdem należy podjechać pod terminal wjazdowy/wyjazdowy z prędkością do 5 km/h.

13. Wjazd na parking możliwy jest po zeskanowaniu tablic rejestracyjnych przez kamerę wjazdową.

14. Przed wyjazdem z parkingu należy rozliczyć pobyt w kasie obiektu (należy podać nr rejestracyjny i uiścić ewentualną opłatę).

15. Po rozliczeniu pobytu pozostaje 15 minut na opuszczenie parkingu, po tym czasie będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem za cały czas parkowania.

16. Wyjazd z parkingu jest możliwy po zeskanowaniu tablic rejestracyjnych przez kamerę wjazdową.

17. Nie wolno przejeżdżać przez zaporę wjazdową i wyjazdową bez zatrzymania się i zeskanowania tablic rejestracyjnych przez kamery.

18. Nie wolno zatrzymywać pojazdu pod szlabanem ani zaraz za nim.

19. Nie wolno wyjeżdżać za innym pojazdem przed opuszczeniem i ponownym podniesieniem szlabanu.

20. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym innym korzystającym i osobom trzecim.

21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z parkingu.

22. Wjazd na teren parkingu oznacza zgodę z postanowieniami regulaminu parkingu oraz akceptację cennika usług.