Foka regulaminy

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin porządkowy pływalni Foka (pobierz word)

Regulamin korzystania z karnetów (pobierz word)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane (pobierz pdf)

Regulamin jacuzzi (pobierz word)

Regulamin zajęć nauki pływania (pobierz pdf)

Regulamin zajęć aqua - aerobik (pobierz pdf)

Regulamin szatni (pobierz pdf)

Regulamin karty instruktora pływania (pobierz pdf)

Regulamin sauny (pobierz word)

Regulamin parkingu (pobierz word)

Regulamin porządkowy dla osób i zespołów korzystających z pływalni Foka

 1. PŁYWALNIA JEST OBIEKTEM OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY WOLA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ESPERANTO 5 (KOD POCZTOWY 01-049).
 2. PŁYWALNIA JEST CZYNNA W GODZINACH:PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 600 DO 2200;SOBOTA I NIEDZIELA OD 800 DO 2200; OSTATNIE WEJŚCIE NA PŁYWALNIĘ O GODZ. 2100
 3. W HALI PŁYWALNI MOGĄ PRZEBYWAĆ OSOBY KORZYSTAJĄCE Z JEJ USŁUG M.IN.:A ) UMIEJĄCE PŁYWAĆ; B ) UCZĄCE SIĘ PŁYWAĆ LUB BIORĄCE UDZIAŁ W INNYCH ZAJĘCIACH (POD OPIEKĄ INSTRUKTORA); C ) NAUCZYCIELE WRAZ Z WYCHOWANKAMI.
 4. WSTĘP NA PŁYWALNIĘ OD 4 ROKU ŻYCIA.
 5. DZIECI DO LAT 7 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE OBIEKTU TYLKO POD OPIEKĄ OSOBY PEŁNOLETNIEJ.
 6. OSOBY POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, ALKOCHOLU ORAZ Z ZEWNĘTRZNYMI OZNAKAMI CHOROBY NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA PŁYWALNIĘ.
 7. UCZESTNICY ZAJĘĆ ZOBOWIĄZANI SĄ DO BEZWZGLĘDNEGO I NATYCHMIASTOWEGO REAGOWANIA NA DŹWIĘKOWE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE PROWADZĄCEGO (GWIZDEK).
 8. ZAJĘCIA GRUPOWE (NAUKA PŁYWANIA, AQUA FITNESS, ITP.) ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU ZAJĘĆ.
 9. WSTĘP NA PŁYWALNIĘ DOZWOLONY JEST PO UPRZEDNIM ZAKUPIENIU BILETU, KARNETU, REZERWACJI TORU/BASENU LUB NA PODSTAWIE WAŻNEJ UMOWY W FORMIE PISEMNEJ.
 10. W NIECCE PŁYWALNI O WYMIARACH 25 M. X 12,5 M. MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNORAZOWO NIE WIĘCEJ NIŻ 50 OSÓB.
 11. NA JEDNEGO INSTRUKTORA - RATOWNIKA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA NIE MOŻE PRZYPADAĆ WIĘCEJ NIŻ 15 OSÓB.
 12. ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA MOGĄ BYĆ PROWADZONE PRZEZ TRENERÓW, INSTRUKTORÓW ZATRUDNIONYCH PRZEZ OSIR WOLA LUB PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE NA PODSTAWIE STOSOWNEJ UMOWY ZAWARTEJ Z OSIR WOLA. WYMIENIONE OSOBY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA ORAZ ODPOWIADAJĄ ZA PROGRAM ZAJĘĆ I BEZPIECZEŃSTWO PŁYWAJĄCYCH.
 13. NA PŁYWALNI OBOWIĄZUJE NOSZENIE STROJU KĄPIELOWEGO:A ) KOBIETY - KOSTIUMY KĄPIELOWE I CZEPKI;B ) MĘŻCZYŹNI – KĄPIELÓWKI (KRÓTKA NOGAWKA) I CZEPKI.
 14. OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA POWINNY WYKONYWAĆ SWOJĄ PRACĘ W STROJACH SPORTOWYCH I W OBUWIU UŻYWANYM WYŁĄCZNIE NA PŁYWALNI.
 15. KLIENCI PŁYWALNI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:DOKŁADNEGO UMYCIA CAŁEGO CIAŁA PRZED WEJŚCIEM NA PŁYTĘ PŁYWALNI,PRZEJŚCIA PRZEZ NOGOMYJE/BRODZIK
 16. UCZESTNICY ZAJĘĆ GRUPOWYCH (ORGANIZOWANYCH DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI) WCHODZĄ NA PŁYWALNIĘ JEDNOCZEŚNIE. OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA GRUPOWE MAJĄ OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ STAN LICZBOWY GRUPY PRZED I PO ZAJĘCIACH.
 17. ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z TORU ZAREZERWOWANEGO (NIE DOTYZY WEJŚCIA I WYJŚCIA Z NIECKI BASENOWEJ ORAZ GRUP ZORGANIZOWANYCH UJHĘTYCH W GRAFIKU REZERWACJI PŁYWALNI)
 18. OPIEKUN GRUPY ZORGANIZOWANEJ (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA) OBOWIĄZANY JEST PRZYBYĆ NA ZAJĘCIA 10 MINUT PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM I WEJŚĆ RAZEM Z GRUPĄ. GRUPA BEZ OPIEKUNA NIE BĘDZIE WPUSZCZANA NA PŁYWALNIĘ.
 19. NA PŁYWALNI OBOWIĄZUJE ZACHOWANIE PORZĄDKU, SPOKOJU I CISZY, A TAKŻE PODPORZĄDKOWANIE SIĘ ZARZĄDZENIOM RATOWNIKA I OSOBIE PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA (ZGODNIE ZE WSKAZANĄ WYŻEJ KOLEJNOŚCIĄ).
 20. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DO PŁYWALNI WSZELKIEGO RODZAJU NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW, BRONI PALNEJ, BRONI BIAŁEJ, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW GROŻĄCYCH POŻAREM
 21. OSOBOM KORZYSTAJĄCYM Z PŁYWALNI ZABRANIA SIĘ: PŁYWAĆ W BIŻUTERII I ZEGARKACH,PALENIA TYTONIU, UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, PODAWANIA, WNOSZENIA I PICIA ALKOHOLU ORAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W STREFIE PŁATNEJ,WYKONYWANIA SKOKÓW ZE SŁUPKÓW I BRZEGU PŁYWALNI BEZ ZEZWOLENIA RATOWNIKA. PŁYWAĆ W PŁETWACH I MASKACH BEZ ZEZWOLENIA RATOWNIKA. PŁYWAĆ W KOMPLETNYM SPRZĘCIE NURKOWYM
 22. ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA ĆWICZĄCYCH NA PŁYWALNI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI RATOWNIK ORAZ OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA.
 23. OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE SPRZĘTU SPORTOWEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ PŁYWALNI (DESKI, PŁYWAKI, ITP.) POWINNY ODKŁADAĆ GO NA WYZNACZONE MIEJSCE.
 24. CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE SPRZĘTU LUB URZĄDZEŃ PRZEZ KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI PONOSZĄ INSTYTUCJE LUB OSOBY WYRZĄDZAJĄCE SZKODĘ.
 25. UCZESTNICY ZAJĘĆ GRUPOWYCH (SZKOŁY, PRZEDSZKOLA), PROGRAMÓW I AKCJI, UPRAWNIENI SĄ DO KORZYSTANIA Z SZATNI I NATRYSKÓW NA 10 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM I 10 MINUT PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ. KAŻDY UCZESTNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z SZATNI NA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ. PO TYM TERMINIE SZATNIA MUSI BYĆ OPUSZCZONA.
 26. ZE WZGLĘDU NA WYMOGI SANITARNO - HIGIENICZNE NIEDOZWOLONE JEST PRZEBYWANIE W HALI PŁYWALNI RODZICÓW ORAZ INNYCH OSÓB NIE UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH.
 27. ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE W SZATNI, PRACOWNIK SZATNI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 28. PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE POWINNY BYĆ ZDEPONOWANE W PRZEZNACZONYCH DO TEGO CELU SCHOWKACH.
 29. NA SYGNAŁ OZNACZAJĄCY KONIEC ZAJĘĆ, ĆWICZĄCY POWINNI NATYCHMIAST OPUŚCIĆ PŁYWALNIĘ.
 30. OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY ORAZ PRZEPISY REGULAMINU BĘDĄ USUWANE Z TERENU PŁYWALNI.
 31. NUMER ALARMOWY 112, POLICJA 997, STRAŻ POŻARNA 998, POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 32. SKARGI, UWAGI I WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ KIEROWNICTWU OŚRODKA.

Regulamin korzystania z karnetów

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.
 2. E-karty można wykorzystywać na pływalniach:
 • Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 w Warszawie
 • Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 w Warszawie
 • Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie

3. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 25 m może przebywać max 50 osób, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 6,25 m może przebywać max 15 osób*, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu.

4. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

5. Karnety nie obowiązują w czasie trwania rezerwacji (dotyczy całego lub części obiektu).

6. Wykaz rezerwacji pływalni znajduje się na stronie www.osirwola.pl

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalniach.

8. Istnieje możliwość zakupu czterech różnych rodzajów karnetów:

 • e-karta STANDARD Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta**
 • e-karta STANDARD PLUS Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta **
 • e-karta STANDARD MAX Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta **
 • e-karta NO LIMIT Karnet imienny (bez limitu wejść) – ważny 30 dni z dokumentem tożsamości.

9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

10. Ceny karnetów określa cennik pływalni.

11. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa pobytu na basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu wybranego czasu pobytu pobierana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia. Wysokości dopłat określone są w cenniku obiektu

12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż zadeklarowane 60 minut nie otrzymują zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.

13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata winna być uregulowana w kasie.

14. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

15. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego ważności.

16. Opłata za wydanie zagubionego lub zniszczonego karnetu wynosi 10 zł.

17. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

* Nie dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci z opiekunem.

** Karnet jest ważny maksymalnie 90 dni. Jeżeli wyczerpanie stanu konta na karcie nastąpiło przed upływem 90 dni karnet traci ważność.


Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

 1. Opiekun wprowadza grupę do holu pływalni.
 2. Opiekun zgłasza przybycie grupy do szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę uczestników zajęć.
 3. Opiekun nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub asystuje przy odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.
 4. Grupy (osoby) bez opiekuna nie będą wpuszczane do przebieralni.
 5. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć opiekun wprowadza grupę do przebieralni.
 6. Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.
 7. Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć opiekun wyprowadza grupę z przebieralni, przeprowadza zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni i w przypadku nauki pływania przekazuje grupę instruktorowi.
 8. Z chwilą rozpoczęcia zajęć w przypadku nauki pływania opiekę merytoryczną nad grupą obejmują instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSIR.
 9. W czasie zajęć opiekun zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego współdziałania z instruktorami pływania.

10. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada ratownik oraz instruktor pływania.

11. Po zakończeniu zajęć w przypadku nauki pływania instruktor przeprowadza zbiórkę i przekazuje uczniów opiekunowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.

12. Opiekun odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.

13. Opiekun wyprowadza grupę z pływalni.

14. Opiekun ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa pływalni o sytuacjach konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.).

15. Za zachowanie grupy w obiekcie odpowiada opiekun.

Regulamin jacuzzi

 1. Jacuzzi jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z Jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców.
 6. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
 8. W jacuzzi (o wymiarach: głębokość 770 mm i średnicy: 2525 mm) może jednocześnie przebywać maksymalnie 7 osób.
 9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

- wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,

- użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,

- wpychania osób do wnętrza jacuzzi,

- wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,

- przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej,

- zanurzania głowy,

- wylewania wody z jacuzzi,

- siadania na obrzeżu niecki,

10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane stosować się bezwzględnie do ich poleceń.

11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

12. Wszelkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z jacuzzi a także z terenu pływalni.

Regulamin zajęć nauki pływania

 1. Zajęcia odbywają się w pływalni Nowa Fala w Warszawie przy ulicy Esperanto 5.
 2. Nauka pływania prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 lat.
 4. Opiekunowie osób nieletnich poprzez wykupienie karnetu wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach.
 5. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 15 osób.
 6. Opłata za zajęcia wnoszona jest za określoną liczbę zajęć.
 7. Minimalna ilość zajęć w karnecie określona jest przed rozpoczęciem każdego cyklu w tabeli nauka pływania, nie mniejsza jednak niż 5 jednostek lekcyjnych (zajęcia 2 razy w tyg.), lub 3 jednostki lekcyjne (zajęcia raz w tyg.) pozostających do końca cyklu (jednostka lekcyjna 45minut)
 8. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu. (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne). Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia. Grupa zajęć nauki pływania nie może być jednak większa niż 15 osób.
 9. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 45 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 75 minut.

10. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.

11. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.

12. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.

13. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

14. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.

15. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko i wyłącznie w obuwiu używanym wyłącznie na terenie basenu .

16. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opat w innym uzgodnionym terminie.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.

18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a. przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;

b. dostosowania się do regulaminu obowiązującego w Pływalni Nowa Fala.

19. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami regulaminu zajęć nauki pływania.

Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług)


Regulamin sauny

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 2. Korzystanie z sauny na wyłączną odpowiedzialność klientów.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i włącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 4. Temperatura w saunie wynosi około 90'C.
 5. Z sauny nie mogą korzystać dzieci i młodzież podczas szkolnych zajęć zorganizowanych.
 6. Do sauny wchodzimy po dokładnym umyciu i osuszeniu ciała.
 7. Z sauny powinno się korzystać bez stroju kąpielowego, który zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry. Ciało należy owinąć w suchy ręcznik.
 8. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 9. Sugeruje się nie korzystać z sauny po obfitym posiłku.
 10. Jeden cykl korzystania z sauny trwa około 30 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 – 15 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
 11. Korzystanie z sauny rozpoczynamy od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
 12. Na ławach można siedzieć lub leżeć.
 13. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 14. Przed opuszczeniem kompleksu sauny, wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała.
 15. Stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla ustroju.
 16. Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 - 1 l) napojów.
 17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy znajdujący się w pomieszczeniu sauny, dzięki któremu ratownicy WOPR udzielą Państwu pomocy.
 19. Dyrekcja OSiR zaleca wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób korzystających.
 20. Dyrekcja OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.


Regulamin parkingu

 1. Teren parkingu stanowi integralną część Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola ul. Esperanto 5, Warszawa. Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Wjazd i wyjazd z parkingu jest monitorowany.
 3. Korzystający z parkingu są zobowiązani do wykonywania zaleceń i poleceń pracowników
 4. Korzystający z parkingu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
 5. Parking jest niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących na parkingu pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych.
 6. Parking jest czynny: poniedziałek – piątek 5:50 – 22:15 sobota – niedziela 7:50 – 22:15
 7. Parking jest bezpłatny dla klientów OSIR Wola w czasie korzystania z pływalni „FOKA”, w pozostałych przypadkach opłata za parking wynosi: 20 zł / w godz. 6:50 – 22:15
 8. Brak miejsc parkingowych nie zwalnia z opłaty.
 9. Opłatę za korzystanie z parkingu należy uiścić do godz. 21:45.
 10. Opłata dodatkowa za parking w godz. 22:30 – 5:50 wynosi 200 zł*1.
 11. Opłata za zgubienie biletu wynosi 20 zł.
 12. Pojazdem należy podjechać pod terminal wjazdowy/wyjazdowy z prędkością do 5 km/h.
 13. Wjazd na parking możliwy jest po pobraniu biletu z terminala wjazdowego.
 14. Przed wyjazdem z parkingu należy rozliczyć bilet w kasie pływalni.
 15. Po rozliczeniu biletu pozostaje 30 minut na opuszczenie parkingu, po tym czasie będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 20 zł.
 16. Wyjazd z parkingu jest możliwy po umieszczeniu w terminalu wyjazdowym rozliczonego biletu, otrzymanego w kasie pływalni.
 17. Nie wolno przejeżdżać przez zaporę wyjazdową bez zatrzymania się i włożenia biletu do terminalu wyjazdowego.
 18. Nie wolno zatrzymywać pojazdu pod szlabanem ani zaraz za nim.
 19. Nie wolno wyjeżdżać za innym pojazdem przed opuszczeniem i ponownym podniesieniem szlabanu.
 20. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzeń parkingowych.
 21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa do korzystania z parkingu.


*1 nie dotyczy klientów posiadających umowę z OSIR Wola na wynajem miejsca parkingowego