Foka regulaminy

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin porządkowy pływalni Foka podczas pandemii COVID 19 (pobierz word)

Regulamin korzystania z karnetów (pobierz word)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane (pobierz pdf)

Regulamin jacuzzi podczas pandemii COVID 19 (pobierz word)

Regulamin szatni (pobierz pdf)

Regulamin karty instruktora pływania (pobierz pdf)

Regulamin sauny podczas pandemii COVID 19 (pobierz word)

Regulamin parkingu (pobierz word)

Regulamin porządkowy dla osób i zespołów korzystających z pływalni Foka podczas pandemii COVID 19

 1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola, z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5 (kod pocztowy 01-049
 2. Pływalnia jest czynna w godzinach: poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00 sobota i niedziela 8:00 - 22:00. Z przerwami na dezynfekcję obiektu w godzinach 13.30-14.30
 3. W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.: umiejące pływać; uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora); nauczyciele wraz z wychowankami.
 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).
 7. Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć.
 8. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru/basenu lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej.
 9. W dużej niecce pływalni o wymiarach 25m x 12,5m może przebywać jednorazowo nie więcej niż 24 osoby, 4 osoby na torze pływackim.
 10. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej niż 15 osób.
 11. Z jacuzzi jednorazowo może korzystać 1 osoba.
 12. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.
 13. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego:
  1. kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki;
  2. mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.
 14. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.
 15. Klienci pływalni zobowiązani są do:
  1. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni;
  2. przejścia przez nogo myje (brodzik).
  3. dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu
 16. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
 17. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) obowiązany jest przybywać na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością).
 19. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.
 20. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:
  1. pływać w biżuterii i zegarkach;
  2. palenia tytoniu, używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej;
  3. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika;
  4. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.
 21. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.
 22. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.
 23. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.
 24. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni są do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.
 25. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach.
 26. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności.
 27. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.
 28. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.
 29. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.
 30. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 31. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, niecek i plaży pływalni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.
 32. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 33. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 34. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 35. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 36. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 37. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu.
 38. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.
 39. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.
 40. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.

Regulamin korzystania z karnetów

 1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione na pływalniach Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.
 2. E-karty można wykorzystywać na pływalniach:
 • Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 w Warszawie
 • Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 w Warszawie
 • Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie

3. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 25 m może przebywać max 50 osób, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 6,25 m może przebywać max 15 osób*, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu.

4. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

5. Karnety nie obowiązują w czasie trwania rezerwacji (dotyczy całego lub części obiektu).

6. Wykaz rezerwacji pływalni znajduje się na stronie www.osirwola.pl

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalniach.

8. Istnieje możliwość zakupu czterech różnych rodzajów karnetów:

 • e-karta STANDARD Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta**
 • e-karta STANDARD PLUS Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta **
 • e-karta STANDARD MAX Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta **
 • e-karta NO LIMIT Karnet imienny (bez limitu wejść) – ważny 30 dni z dokumentem tożsamości.

9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

10. Ceny karnetów określa cennik pływalni.

11. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa pobytu na basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu wybranego czasu pobytu pobierana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia. Wysokości dopłat określone są w cenniku obiektu

12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż zadeklarowane 60 minut nie otrzymują zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.

13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata winna być uregulowana w kasie.

14. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

15. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego ważności.

16. Opłata za wydanie zagubionego lub zniszczonego karnetu wynosi 10 zł.

17. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

* Nie dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci z opiekunem.

** Karnet jest ważny maksymalnie 90 dni. Jeżeli wyczerpanie stanu konta na karcie nastąpiło przed upływem 90 dni karnet traci ważność.


Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

 1. Opiekun wprowadza grupę do holu pływalni.
 2. Opiekun zgłasza przybycie grupy do szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę uczestników zajęć.
 3. Opiekun nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub asystuje przy odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.
 4. Grupy (osoby) bez opiekuna nie będą wpuszczane do przebieralni.
 5. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć opiekun wprowadza grupę do przebieralni.
 6. Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.
 7. Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć opiekun wyprowadza grupę z przebieralni, przeprowadza zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni i w przypadku nauki pływania przekazuje grupę instruktorowi.
 8. Z chwilą rozpoczęcia zajęć w przypadku nauki pływania opiekę merytoryczną nad grupą obejmują instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSIR.
 9. W czasie zajęć opiekun zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego współdziałania z instruktorami pływania.

10. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada ratownik oraz instruktor pływania.

11. Po zakończeniu zajęć w przypadku nauki pływania instruktor przeprowadza zbiórkę i przekazuje uczniów opiekunowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.

12. Opiekun odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.

13. Opiekun wyprowadza grupę z pływalni.

14. Opiekun ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa pływalni o sytuacjach konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.).

15. Za zachowanie grupy w obiekcie odpowiada opiekun.

Regulamin jacuzzi podczas pandemii COVID 19

 1. Jacuzzi jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z Jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców.
 6. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
 8. W jacuzzi (o wymiarach: głębokość 770 mm i średnicy: 2525 mm) może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 osoba.
 9. Korzystając z jacuzzi należy zachować dystans społeczny 2m.
 10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki, użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób, wpychania osób do wnętrza jacuzzi, wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów, przebywania w jacuzzi w pozycji stojącej, zanurzania głowy, wylewania wody z jacuzzi, siadania na obrzeżu niecki,
 11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni.
 12. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane stosować się bezwzględnie do ich poleceń.
 13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 14. Wszelkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z jacuzzi a także z terenu pływalni.

Regulamin sauny podczas pandemii COVID 19

 1. Sauna jest czynna w godzinach otwarcia pływalni.
 2. Skorzystanie z sauny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sauny suchej oraz wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie.
 3. Z sauny mogą korzystać osoby po wykupieniu biletu lub na podstawie odrębnych ustaleń.
 4. Wejście do sauny odbywa się w ramach wolnych miejsc.
 5. Korzystający z sauny zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń pracownika obiektu odpowiedzialnego za obsługę sauny. Regulator czasu i temperatury obsługiwany jest tylko i wyłącznie przez instruktora.
 6. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, takich jak: choroby serca i naczyń krwionośnych, nadciśnienia, osoby po udarach, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, padaczkę (epilepsję).
 7. W saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp. Nie będą obsługiwane!
 9. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 10. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 11. Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.
 12. Sauna Pływalni Foka jest sauną suchą.
 13. W pomieszczeniu sauny zabronione jest polewanie wodą (lub inną cieczą) ciała, pieca, rynienki (leja) oraz innych elementów wyposażenia
 14. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzeń ciała.
 15. Jeden cykl w saunie trwa około 25 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 - 12 minut stopniowego ochładzania ciała wodą.
 16. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławach można siedzieć lub leżeć.
 17. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 18. Na każdym etapie korzystania z sauny należy dbać o dobre przegrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
 19. Należy stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
 20. Korzystanie z sauny kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą.
 21. Po saunie należy wypocząć około 20 - 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 – 1,0l) wód mineralnych lub soków.
 22. Sauna Pływalni Foka jest sauną koedukacyjną. Mając na uwadze komfort pań i panów relaksujących się w saunie prosimy o zakrywanie intymnych części ciała ręcznikami​.
 23. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję zabiegu w saunie, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.
 24. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk .
 25. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 26. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy), z wyjątkiem osób nie mających bezpośredniego kontaktu z osobami korzystającymi z obiektu, mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w strefie mokrej pływalni z wyłączeniem szatni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.
 27. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 28. W saunie Pływalni Foka jednocześnie mogą przebywać 2 osoby.
 29. Należy utrzymywać 2 m odległości pomiędzy poszczególnymi osobami.
 30. Uczestnicy po zakończeniu użytkowania sauny są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 31. Osobom w wieku powyżej 60 r. życia lub cierpiące na przewlekłe choroby, w tym otyłość zaleca się rozważne korzystanie z sauny najlepiej w godzinach najmniej uczęszczanych bez obecności innych osób.
 32. Uczestnicy i Trenerzy/Instruktorzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu Sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik OSiR zgłosi ten incydent Policji.
 33. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 34. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Ośrodka a nie zdeponowane w schowkach OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności
 35. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do Kierownictwa Pływalni Foka.
 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.


Regulamin parkingu

 1. Teren parkingu stanowi integralną część Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola ul. Esperanto 5, Warszawa. Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Wjazd i wyjazd z parkingu jest monitorowany.
 3. Korzystający z parkingu są zobowiązani do wykonywania zaleceń i poleceń pracowników
 4. Korzystający z parkingu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
 5. Parking jest niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących na parkingu pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych.
 6. Parking jest czynny: poniedziałek – piątek 5:50 – 22:15 sobota – niedziela 7:50 – 22:15
 7. Parking jest bezpłatny dla klientów OSIR Wola w czasie korzystania z pływalni „FOKA”, w pozostałych przypadkach opłata za parking wynosi: 20 zł / w godz. 6:50 – 22:15
 8. Brak miejsc parkingowych nie zwalnia z opłaty.
 9. Opłatę za korzystanie z parkingu należy uiścić do godz. 21:45.
 10. Opłata dodatkowa za parking w godz. 22:30 – 5:50 wynosi 200 zł*1.
 11. Opłata za zgubienie biletu wynosi 20 zł.
 12. Pojazdem należy podjechać pod terminal wjazdowy/wyjazdowy z prędkością do 5 km/h.
 13. Wjazd na parking możliwy jest po pobraniu biletu z terminala wjazdowego.
 14. Przed wyjazdem z parkingu należy rozliczyć bilet w kasie pływalni.
 15. Po rozliczeniu biletu pozostaje 30 minut na opuszczenie parkingu, po tym czasie będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 20 zł.
 16. Wyjazd z parkingu jest możliwy po umieszczeniu w terminalu wyjazdowym rozliczonego biletu, otrzymanego w kasie pływalni.
 17. Nie wolno przejeżdżać przez zaporę wyjazdową bez zatrzymania się i włożenia biletu do terminalu wyjazdowego.
 18. Nie wolno zatrzymywać pojazdu pod szlabanem ani zaraz za nim.
 19. Nie wolno wyjeżdżać za innym pojazdem przed opuszczeniem i ponownym podniesieniem szlabanu.
 20. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzeń parkingowych.
 21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa do korzystania z parkingu.


*1 nie dotyczy klientów posiadających umowę z OSIR Wola na wynajem miejsca parkingowego