Delfin regulaminy

Przed wejściem na pływalnię proszę o zapoznanie się z poniższymi regulaminami:

Regulamin korzystania z sali konferencyjnej (pobierz pdf)

Formularz wynajmu sali konferencyjnej (pobierz word)

Regulamin porządkowy pływalni podczas pandemii COVID 19 (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z sali fitness podczas pandemii COVID 19 (pobierz word)

Regulamin korzystania z karnetów - e -kart (pobierz pdf)

Regulamin korzystania z szatnia podczas pandemii COVID 19 (pobierz word)

Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane (pobierz word)

Regulamin parkingu (pobierz word)

Regulamin porządkowy dla osób i zespołów korzystających z pływalni Delfin podczas pandemii COVID 19

 1. Pływalnia jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola, z siedzibą w Warszawie przy ul. Esperanto 5 (kod pocztowy 01-049
 2. Pływalnia jest czynna w godzinach: poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00 sobota i niedziela 8:00 - 22:00 Z przerwami na dezynfekcję obiektu w godzinach 13:30-14:30.
 3. W hali pływalni mogą przebywać osoby korzystające z jej usług, m.in.:
  1. umiejące pływać;
  2. uczące się pływać lub biorące udział w innych zajęciach (pod opieką instruktora);
  3. nauczyciele wraz z wychowankami.
 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, oraz z zewnętrznymi oznakami choroby nie będą wpuszczane na pływalnię.
 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego reagowania na dźwiękowe sygnały ostrzegawcze prowadzącego (gwizdek).
 7. Zajęcia grupowe (nauka pływania, aqua fitnes itp.) odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć.
 8. Wstęp na pływalnię dozwolony jest po uprzednim zakupieniu biletu, karnetu, rezerwacji toru/basenu lub na podstawie ważnej umowy w formie pisemnej.
 9. W dużej niecce pływalni o wymiarach 25m x 12,5m może przebywać jednorazowo nie więcej niż 24 osoby, 4 osoby na torze pływackim. Na jednego instruktora - ratownika prowadzącego zajęcia nauki pływania nie może przypadać więcej niż 15 osób.
 10. W małej niecce pływalni o wymiarach 10m x 5m może przebywać jednorazowo nie więcej niż 8 osób.
 11. Zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone przez trenerów, instruktorów zatrudnionych przez OSiR Wola lub przez podmioty zewnętrzne na podstawie stosownej umowy zawartej z OSiR Wola. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz odpowiadają za program zajęć i bezpieczeństwo pływających.
 12. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego:
  1. kobiety - kostiumy kąpielowe i czepki;
  2. mężczyźni - kąpielówki (krótka nogawka) i czepki.
 13. Osoby prowadzące zajęcia powinny wykonywać swoją pracę w strojach sportowych i w obuwiu używanym wyłącznie na pływalni.
 14. Klienci pływalni zobowiązani są do:
  1. dokładnego umycia całego ciała przed wejściem na płytę pływalni;
  2. przejścia przez nogo myje (brodzik).
  3. Dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu
 15. Uczestnicy zajęć grupowych (organizowanych dla szkół i przedszkoli) wchodzą na pływalnię jednocześnie. Osoby prowadzące zajęcia grupowe mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach.
 16. Opiekun grupy zorganizowanej (szkoły i przedszkola) obowiązany jest przybywać na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 17. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy a także podporządkowanie się zarządzeniom ratownika i osoby prowadzącej zajęcia (zgodnie ze wskazaną wyżej kolejnością).
 18. Zabrania się wnoszenia do pływalni wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, broni białej, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem.
 19. Osobom korzystającym z pływalni zabrania się:
  1. pływać w biżuterii i zegarkach;
  2. palenia tytoniu, używania środków odurzających, podawania wnoszenia i picia alkoholu, oraz spożywania posiłków w strefie płatnej;
  3. wykonywania skoków ze słupków i brzegu pływalni bez zezwolenia ratownika;
  4. pływać w płetwach i maskach bez zezwolenia ratownika.
 20. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na pływalni odpowiedzialność ponosi ratownik oraz osoba prowadząca zajęcia.
 21. Osoby korzystające ze sprzętu sportowego będącego własnością pływalni (deski, pływaki itp.) powinny odkładać go na wyznaczone miejsce.
 22. Całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń przez korzystających z pływalni ponoszą instytucje lub osoby wyrządzające szkodę.
 23. Uczestnicy zajęć grupowych (szkoły, przedszkola), programów i akcji uprawnieni s​ą do korzystania z szatni i natrysków na 10 minut przed rozpoczęciem i 10 minut po zakończeniu zajęć. Każdy uczestnik może korzystać z szatni na czas trwania zajęć, po tym terminie szatnia musi być opuszczona.
 24. Ze względu na wymogi sanitarno - higieniczne niedozwolone jest przebywanie w hali pływalni rodziców oraz innych osób nieuczestniczących w zajęciach​.
 25. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni pracownik szatni nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Przedmioty wartościowe powinny być zdeponowane w przeznaczonych do tego celu schowkach.
 27. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.
 28. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu sportowego.
 29. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 30. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, niecek i plaży pływalni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.
 31. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 32. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 33. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 34. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 35. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 36. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu.
 37. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa obiektu sportowego.
 38. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.
 39. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.
 40. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.


Regulamin korzystania z szatni

 1. Szatnia jest bezpłatna.
 2. Szatnia obsługuje wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni (osoby towarzyszące mogą używać wieszaków usytuowanych w holu obiektu).
 3. W szatni mogą przebywać jedynie upoważnieni pracownicy obsługi obiektu.
 4. Szatnia przyjmuje do przechowania tylko okrycia wierzchnie, obuwie i parasole (wszystkie zdeponowane parasole przechowywane są razem w udostępnionym klientom pojemniku).
 5. Torby, plecaki, reklamówki, rolki, kaski, inne części garderoby, itp., nie będą przyjmowane ha przechowanie,
 6. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe. Zmienione obuwie należy obowiązkowo pozostawić w szatni.
 7. Obuwie należy włożyć do udostępnionego worka.
 8. Osoba pozostawiająca okrycia wierzchnie i obuwie w szatni otrzymuje pasek transponderowy z kluczykiem do szafki ubraniowej.
 9. Przejście do strefy płatnej obiektu możliwe jest po rejestracji transpondera w kasie obiektu (kasjer pobiera opłatę za bilet, ewidencjuje każdorazowe użycie karnetu lub umożliwia wejście w ramach rezerwacji toru lub małego basenu).
 10. Wydanie pozostawionego okrycia i obuwia odbywa się na podstawie w/w paska.
 11. Za zgubienie lub zniszczenie paska lub kluczyka, klient obciążany jest opłatą ryczałtową w wysokości 20zł.
 12. Wydanie okrycia i obuwia klientowi który zgubił pasek może nastąpić tylko na podstawie szczegółowego opisu pozostawionych rzeczy. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokwitowania odbioru okrycia i obuwia.
 13. Okrycie powierzone obsłudze szatni musi posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym przypadku ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z zawieszeniem i przechowywaniem.
 14. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., należy starannie schować i zabezpieczyć by nie wypadały z okrycia.
 15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szatnią.
 16. Dokumenty, pieniądze i inne cenne przedmioty należy zdeponować w schowkach na rzeczy wartościowe.
 17. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w okryciach.
 18. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni.
 19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni Delfin .

Regulamin korzystania z kartnetów (e-kart)

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają e-karty zakupione na pływalniach

Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

2. E-karty można wykorzystywać na pływalniach:

a) Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 w Warszawie

b) Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 w Warszawie

c) Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie

3. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 25 m może przebywać max 50 osób, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu. Jednorazowo w niecce basenowej o wymiarach 12,5 x 6,25 m może przebywać max 15 osób*, po przekroczeniu tej liczby nie ma możliwości korzystania z usług obiektu w ramach posiadanego karnetu.

4. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

5. Karnety nie obowiązują w czasie trwania rezerwacji (dotyczy całego lub części obiektu).

6. Wykaz rezerwacji pływalni znajduje się na stronie www.osirwola.pl

7. Uznaje się, że każda osoba dokonująca zakupu zapoznała się z zasadami korzystania z karnetów oraz zobowiązała się do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalniach.

8. Istnieje możliwość zakupu czterech różnych rodzajów karnetów:

a) e-karta STANDARD - Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta**

b) e-karta STANDARD PLUS - Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta **

c) e-karta STANDARD MAX - Karnet na okaziciela – ważny 90 dni lub do wyczerpania stanu konta **

d) e-karta NO LIMIT - Karnet imienny (bez limitu wejść) – ważny 30 dni z dokumentem tożsamości.

9. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu lub określonej daty podanej na karnecie.

10. Ceny karnetów określa cennik pływalni.

11. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa pobytu na basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu wybranego czasu pobytu pobierana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia. Wysokości dopłat określone są w cenniku obiektu

12. Osoby przebywające na pływalni krócej niż zadeklarowane 60 minut nie otrzymują zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.

13. Po wykorzystaniu środków pieniężnych na karnecie końcowa dopłata winna być uregulowana w kasie.

14. Pływalnia nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

15. Przy każdorazowym zakupie karnetu klient otrzymuje nowy plastikowy dokument z datą jego ważności.

16. Opłata za wydanie zagubionego lub zniszczonego karnetu wynosi 10 zł.

17. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni przestoju.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.

* Nie dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci z opiekunem.

** Karnet jest ważny maksymalnie 90 dni. Jeżeli wyczerpanie stanu konta na karcie nastąpiło przed upływem 90 dni karnet traci ważność

Regulamin korzystania z sali fitness podczas pandemii COVID 19

 1. Sala fitness zlokalizowana jest w budynku Pływalni ,,Delfin,, przy ul. Kasprzaka1/3 w Warszawie. Pływalnia ,,Delfin,, jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola
 2. Sala fitness jest integralną częścią Pływalni ,,Delfin’’ i obowiązują niej zapisy niniejszego Regulaminu.
 3. Sala fitness – dostępna jest dla użytkowników indywidualnych i grup zorganizowanych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 22.00, zaś w soboty i w niedziele od godziny 8.00 do 22.00.
 4. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonywania zaleceń i poleceń pracowników OSiR.
 5. Przed skorzystaniem z sali fitness należy zapoznać się z treścią Regulaminu Pływalni ,,Delfin ,,oraz treścią niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownikami sali fitness mogą być:
  1. grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
  2. klienci indywidualni lub grupy zorganizowane na podstawie odrębnych ustaleń.
 7. Korzystanie z sali fitness może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Pływalni, zgodnie z harmonogramem rezerwacji.
 8. Wszelkie zajęcia i treningi w sali fitness mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora, trenera lub osoby posiadającej inne, zaakceptowane przez kierownictwo Pływalni uprawnienia.
 9. Do korzystania z sali fitness uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika lub odrębnej umowy. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 10. Wszystkich korzystających z sali fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na sportowe z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów i rys).
 11. Klucze do sali fitness pobierane są w szatni głównej znajdującej się w holu głównym na parterze. Klucze pobiera i zdaje osoba prowadząca zajęcia. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 20 zł.
 12. Osoby ćwiczące w ramach zajęć prowadzonych w Sali fitness powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 13. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.
 14. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.
 15. W sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.
 16. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.
 17. Za przedmioty wartościowe niezdeponowane w wyznaczonych do tego celu schowkach Hala Sportowa ,,Koło’’ nie odpowiada.
 18. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 19. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Ośrodek nie odpowiada.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu.
 21. Korzystanie z Sali Fitness jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na obiekcie.
 22. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do kierownictwa Pływalni ,,Delfin ,, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
 23. Teren Pływalni ,,Delfin,, jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni ,,Delfin’’ oraz instrukcji pracowników. Pływalnia,, Delfin’’ gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych czy godności użytkowników.
 24. Osoby korzystające z obiektu sportowego są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 25. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) z wyjątkiem personelu mają obowiązek zakrywania ust i nosa (w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy osób przebywających w pomieszczeniach sauny, niecek i plaży pływalni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszącą co najmniej 2 m.
 26. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.
 27. Użytkownicy po zakończeniu korzystania z obiektu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 28. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 29. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
 30. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z użytkowaniem obiektu. Osoby korzystające z obiektu sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów.
 31. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy regulaminu będą usuwane zterenu pływalni.
 32. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu ośrodka.


Regulamin zajęć nauki pływania

 1. Zajęcia odbywają się w pływalni Delfin w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 1/3.
 2. Nauka pływania prowadzona jest wg ustalonego harmonogramu.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 lat.
 4. Opiekunowie osób nieletnich zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach.
 5. Nauka pływania prowadzona jest w grupach do 15 osób.
 6. Opłata za zajęcia wnoszona jest za określoną liczbę zajęć, nie mniejszą jednak niż 8 jednostek lekcyjnych pozostających do końca turnusu (jednostka lekcyjna = 30 minut).
 7. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, stwarza jednak możliwość „odrobienia” zajęć w okresie ważności karnetu, (np. pozostanie na kolejną grupę po zakończeniu zajęć lub wykorzystanie wejścia na pływanie rekreacyjne), Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia. Grupa zajęć nauki pływania nie może być jednak większa niż 15 osób.
 8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Łączny czas pobytu w strefie płatnej pływalni bez konieczności wniesienia dopłaty wynosi 60 minut.
 9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.
 10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby po skorzystaniu z natrysków rozpocząć zajęcia o wyznaczonej godzinie.
 11. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.
 12. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
 13. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników,
 14. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko w obuwiu używanym wyłącznie na terenie pływalni.
 15. OSiR Wola zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
 16. Za niezrealizowane zajęcia nastąpi zwrot kosztów, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym uzgodnionym terminie.
 17. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Uczestników zajęć zobowiązuje się do;przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;dostosowania się do regulaminu obowiązującego w Pływalni Delfin.

Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka ( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług)


Regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

 1. Opiekun wprowadza grupę do holu pływalni.
 2. Opiekun zgłasza przybycie grupy do szatni. Podaje nr szkoły (nazwę), klasę oraz liczbę uczestników zajęć.
 3. Opiekun nadzoruje zdawanie okryć wierzchnich, pobiera klucze do szatni zbiorczej lub asystuje przy odbieraniu kluczy do szafek ubraniowych.
 4. Grupy (osoby) bez opiekuna nie będą wpuszczane do przebieralni.
 5. Na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć opiekun wprowadza grupę do przebieralni.
 6. Uczestników zajęć obowiązuje dokładne umycie całego ciała mydłem.
 7. Dwie minuty przed rozpoczęciem zajęć opiekun wyprowadza grupę z przebieralni, przeprowadza zbiórkę (w dwuszeregu) na płycie pływalni i w przypadku nauki pływania przekazuje grupę instruktorowi.
 8. Z chwilą rozpoczęcia zajęć w przypadku nauki pływania opiekę merytoryczną nad grupą obejmują instruktorzy pływania zatrudnieni przez OSIR.
 9. W czasie zajęć opiekun zobligowany jest do przebywania na płycie pływalni i aktywnego współdziałania z instruktorami pływania.
 10. Za porządek i bezpieczeństwo zajęć odpowiada ratownik oraz instruktor pływania.
 11. Po zakończeniu zajęć w przypadku nauki pływania instruktor przeprowadza zbiórkę i przekazuje uczniów opiekunowi, który wyprowadza grupę do przebieralni.
 12. Opiekun odbiera ubrania z szatni lub asystuje przy ich wydawaniu.
 13. Opiekun wprowadza grupę z pływalni.
 14. Opiekun ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa pływalni o sytuacjach konfliktowych (skargi rodziców, uwagi do sposobu prowadzenia zajęć, itp.).
 15. Za zachowanie grupy w obiekcie odpowiada opiekun

Regulamin korzystania z sauny

Wszystkie osoby, które korzystają z sauny parowej ,,Pływalni Delfin’’ podlegają zapisom poniższego regulaminu.

Sauna parowa (tzw. łaźnia rzymska) to sauna o wilgotności dochodzącej do 100% lecz niższej temperaturze: 40-50°C. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min lub 3 x 10 min. Po każdym wyjściu z sauny należy wziąć prysznic naprzemienny zimną-gorącą wodą i odpocząć 10-15 minut. Liczba wejść do sauny: jedno dla dzieci od 3 do 12 lat od dwóch do trzech wejść dla osób dorosłych. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała która wydala pot. Do sauny najlepiej chodzić ok 2h po posiłku, jelita i pęcherz opróżnić. Jeżeli nogi i ręce są zimne - ogrzać je przed wejściem. Nie wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym – zbytnie obciążenie serca, mniejsza skuteczność. Pobyt w saunie ma własności oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby.

 1. Sauna parowa jest integralną częścią kompleksu basenowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola i obwiązują w niej zapisy Regulaminu ogólnego basenu oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (zwane dalej OSIR) określa w niniejszym regulaminie ogólne zasady korzystania z sauny parowej na terenie Pływalni ,,Delfin’’.

3.Przed wejściem do kabiny parowej należy się zapoznać z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w saunie parowej.

4. Zakup biletu uprawniającego do korzystania z tej usługi jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę Basenu.

5. Z sauny parowej mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo Pływalni ,,Delfin” nie ponosi odpowiedzialności.

6. Z sauny parowej nie mogą korzystać osoby cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne).

7. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem. W pierwszych miesiącach ciąży wysoka temperatura może powodować groźne uszkodzenia płodu.

8. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

9. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie max. 4 osób.

10. Nie wolno korzystać z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Każda osoba korzystająca z sauny parowej powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do korzystania z tej formy rekreacji.

12. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Pływalni,, Delfin’’.

13. We wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić obsługę Pływalni,, Delfin’’

14. Na terenie sauny Pływalni ,,Delfin’’ obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w stanie wskazującym na stan intoksykacji, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających: żucia gumy i spożywania pokarmów; wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów; hałasowania, przeszkadzania użytkownikom przebywającym na terenie sauny.

15. W saunie parowej zabrania się:

1) wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku;

2) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych;

3) wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu;

4) niszczenia i uszkadzania wyposażenia;

5) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;

6) korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

16. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

17. Pływalnia Delfin nie odpowiada za rzeczy i przedmioty, które zostały pozostawione w saunie.

18. Teren Pływalni ,,Delfin,, jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni ,,Delfin’’ oraz instrukcji pracowników. Pływalnia,, Delfin’’ gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych czy godności użytkowników.

19. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.


W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W SAUNIE LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM !!!


Regulamin pływania w sprzęcie nurkowym

 1. Osoby prowadzące szkolenia nurkowe na pływalniach OSiR Wola powinny posiadać uprawnienia zezwalające na prowadzenie ww, zajęć m: CMAS, -PADI, itp.
 2. Uprawnienia, o jakich mowa w punkcie 1 należy okazać na każde żądanie przedstawiciela ośrodka (Kierownik, Inspektor, Ratownicy ).
 3. Do wynajęcia torów na potrzeby nurkowania rekreacyjnego upoważnione są osoby posiadające uprawnienia nurkowe.
 4. Osoby nie posiadające uprawnień nurkowych mogą wynajmować tory na potrzeby nurkowania rekreacyjnego pod warunkiem zapewnienia sobie opieki instruktora nurkowania. Instruktor nurkowania bierze całkowitą odpowiedzialność za poczynania nadzorowanej grupy.
 5. Organizator szkolenia lub instruktor nadzorujący nurkowanie rekreacyjne przyjmuje do wiadomości i wykonania postanowienia dotyczące odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody podczas organizowanych zajęć, a zawarte w regulaminie wewnętrznym Ośrodka, oraz zobowiązuje się do przestrzegania porządku ustalonego powyższym regulaminem.
 6. Osoby nurkujące zwolnione są z respektowania postanowień zwartych w następujących punktach regulaminu wewnętrznego ośrodka: 19A; 19D.
 7. Ze względu na specyfikę tematu dopuszcza się do użytkowania w wodzie następujących elementów ekwipunku nurkowego:

- sprzęt ABC (maska z bezpiecznym szkłem, rurka, płetwy);

- pianki neoprenowe, rękawice, kapcie, buty;

- butle nurkowe zabezpieczone w odpowiedni sposób przed możliwością spowodowania uszkodzeń

fizycznych na terenie pływalni (kołnierze neoprenowe);

- manometry, konsole nurkowe, głębokościomierze, itp.

- automaty nurkowe;

- kamizelki wypornościowe;

- śrutowe pasy balastowe.

8. Ratownik pełniący dyżur ma prawo zakazać używania sprzętu nurkowego, który nie został wcześniej dokładnie umyty.

9. Wniesienie sprzętu nurkowego w wyznaczone miejsce na płycie pływalni możliwe jest na. 30 minut przed rozpoczęciem rezerwacji. Wejście uczestników do strefy płatnej pływalni możliwe jest na 30 minut przed rozpoczęciem rezerwacji. Strefę płatną pływalni należy opuścić najpóźniej 30 minut po zakończeniu rezerwacji. Po przekroczeniu ustalonego limitu czasu pobytu w strefie płatnej pływalni naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 0,24 zł od osoby za każdą rozpoczętą minutę.

10.Kursanci, nurkujący rekreacyjnie i instruktorzy nurkowania korzystają z torów wyłącznie w godzinach ich wynajęcia.

11.Butle i pasy nurkowe powinny być używane z należytą ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzeń pływalni. Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być wyłożone matami głuszącymi.

12.Szkolenie teoretyczne (wprowadzenie do zajęć lub ich podsumowanie) nie może odbywać się na płycie, pływalni przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć.

13.Opłata za tory wynajęte na podstawie umowy może być uiszczona przelewem lub gotówką w kasie pływalni. Wynajęcie torów bez podpisanej umowy lub „domawianie" torów do istniejącej umowy, możliwe jest jedynie za zgodą kierownika obiektu, po dokonaniu płatności w kasie pływalni, minimum jeden dzień przed planowaną rezerwacją.

14.Ośrodek ma prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu drugiej strony porozumienia.


Regulamin parkingu

1. Teren parkingu stanowi integralną część Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.

Warszawy w Dzielnicy Wola ul. Esperanto 5, Warszawa (dalej jako OSiR Wola). Każdy wjeżdżający na

teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i

zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wjazd i wyjazd z parkingu jest monitorowany.

3. Korzystający z parkingu są zobowiązani do wykonywania zaleceń i poleceń

pracowników OSiR Wola.

4. Korzystający z parkingu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.

5. Parking jest niestrzeżony​. OSiR Wola nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub

uszkodzenie znajdujących na parkingu pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych.

6. Parking jest czynny:

poniedziałek – piątek 7.00 – 22.20

sobota – niedziela 8.00 – 22.20

7. Parking jest bezpłatny dla klientów OSIR Wola w godzinach przebywania

na pływalni „Delfin ”,​w pozostałych przypadkach opłata za parking wynosi:

20 zł w godz. 7.00 - 21:20

8. Brak miejsc parkingowych nie zwalnia z opłaty.

9. Opłatę za korzystanie z parkingu należy uiścić do godz. 21:20.

10. Opłata dodatkowa za parking w godz. 22:20 – 7:00 wynosi 200 zł *

11. Opłata za zgubienie biletu wynosi 20 zł.

12. Pojazdem należy podjechać pod terminal wjazdowy/wyjazdowy z prędkością do 5

km/h.

13. Wjazd na parking możliwy jest po pobraniu biletu z terminala wjazdowego.

14. Przed wyjazdem z parkingu należy rozliczyć bilet w kasie pływalni OSiR Wola.

15. Po rozliczeniu biletu pozostaje 20 minut na opuszczenie parkingu, po tym

czasie będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 20 zł.

16. Wyjazd z parkingu jest możliwy po umieszczeniu w terminalu wyjazdowym

rozliczonego biletu otrzymanego w kasie pływalni OSiR Wola.

17. Nie wolno przejeżdżać przez zaporę wyjazdową bez zatrzymania się i włożenia

biletu do terminalu wyjazdowego.

18. Nie wolno zatrzymywać pojazdu pod szlabanem ani zaraz za nim.

19. Nie wolno wyjeżdżać za innym pojazdem przed opuszczeniem i ponownym

podniesieniem szlabanu

20. Kierowca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego

użytkowania urządzeń parkingowych.

21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa do korzystania z parkingu.

* nie dotyczy klientów posiadających umowę z OSIR Wola na wynajem miejsca parkingowego OSIR