Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego z dnia 2021-03-23 (plik pdf do pobrania)

Deklaracja dostępności


Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

2. Brak odpowiedniej infrastruktury nagłówkowej i nawigacji,

3. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).

4. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

5. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

6. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

7. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,

8. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,

9. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

10. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

11. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

12. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

13. Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.

4. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych

5. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@osirwola.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola:

Pływalnia /Biuro ul. Esperanto 5

Hala Koło ul. Obozowa 60

Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1

Hala Reduta ul. Redutowa 37

Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy). Niezgodność występuje w biurze OSiR Wola mieszczącym się na Pływalni Foka przy ul. Esperanto 5 , dostęp dostęp do pomieszczeń na piętrze tylko po schodach.

 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynkach w większości umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, wyjątek biuro OSiR Wola),

 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami,

 5. W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami,

 6. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu

 7. lub on-line,

 8. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

 9. W budynkach są oznaczenia w alfabecie brajla (wyjątek stanowi Pływalnia Delfin)

 10. Na parkingach są wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

 11. Drzwi szklane nie są oznaczone kontrastowo. (Wyjątek stanowią Hala Koło i Pływalnia Foka)

 12. Pływalnie wyposażone są w wózki do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami,

 13. Obiekty wyposażone w łazienki i toalety dla osób z niepełnosprawnościami,

 14. Obiekty wyposażone w pętle indukcyjne w kasach,

 15. Przy wejściu guziki wzywające obsługę. (wyjątek stanowi Pływalnia Delfin)