Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wola

Celem OSiR Wola jest działanie na rzecz mieszkańców w zakresie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu, tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

W naszych zasobach znajdują się trzy pływalnie oraz dwie hale sportowe.

Ogłoszenia

WRS 2020

Na pierwszym etapie wyborów zbierane będą zgłoszenia kandydatów w terminie od 4 maja do 17 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy będą zamieszczone w Ogłoszeniu Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Ogłoszenie Burmistrza.

Mieszkańcy Dzielnicy Wola, którzy ukończyli 60 rok życia mogą kandydować na 12 miejsc w Radzie Seniorów, której kadencja rozpocznie się 7 lipca 2022 r. i trwać będzie 3 lata.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.


Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:

  • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;

  • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;

  • współpraca z Warszawską Radą Seniorów;

  • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;

  • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Przydatne linki: